Shopping Cart

Wat zijn de algemene voorwaarden van de Afterpay provider Billink als u daarvoor kiest bij het afrekenen?

Billink Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
Billink Voorwaarden
het onderhavige document, welke als bijlage is gebonden aan de
Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
de (factoring)overeenkomst tussen Klant en Billink waarvan onderhavig
document deel uit maakt als bijlage
Debiteur / Consument
degene die zich jegens de Klant heeft verbonden om de Vordering te
betalen.
Debiteurenportefeuille
ander met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde en Billink toekomende rechten op
opschorting, reservering of verrekening.
5.2 Uitbetaling van de Koopsom voor niet-Garantie-orders vindt plaats de eerste week
volgende op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur. Zijdens Klant bestaat geen recht op uitbetaling van de Koopsom indien geen betaling wordt ontvangen door Billink.
5.3 Of een Vordering dient te worden beschouwd als een Garantie-order of een niet-Garantie- order is afhankelijk van hetgeen overeengekomen middels Samenwerkingsovereenkomst, het acceptatiebeleid conform artikel 11 en de door Billink uitgevoerde kredietwaardigheidstoets.
Artikel 6 – Limiet en acceptatie
6.1 Voor Debiteuren gelden limieten op de hoogte van de facturen of totaliteit aan facturen welke Billink per Debiteur dekt. Indien Billink meent dat een Debiteur niet toegelaten kan worden tot achteraf betalen met Billink, bijvoorbeeld – doch daartoe niet gelimiteerd – omdat het factuurbedrag of totaal aan factuurbedragen te hoog is of Debiteur daarvoor niet kredietwaardig is, kunnen partijen deze order aanduiden als een niet-Garantie-order en zal Billink het betalingsrisico met betrekking tot de Debiteur niet van Klant overnemen, doch enkel facturatie en debiteurenbeheer verzorgen.
Artikel 7 – Negatieve afrekening
7.1 Indien Billink de Klant te veel heeft betaald, danwel uit welke andere hoofde een bedrag van Klant te vorderen heeft, zal zij de Klant hiervoor factureren met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. De Klant is in het geval dat zij inzake haar betalingsverplichting in verzuim raakt, aan Billink vergoeding van 1% rente verschuldigd per maand(deel) dat de betaling uitblijft.
7.2 Hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht van Billink om een verrekening toe te passen met gelden welke zij – uit welke hoofde dan ook – voor of namens Klant houdt.
Artikel 8 – Kennisgeving aan Billink en Debiteur door Klant
8.1 De Vorderingen worden real-time digitaal door de Klant aan Billink opgegeven via de beschikbaar gestelde API koppeling danwel middels een andersoortige digitale integratie. De Klant dient de Vorderingen adequaat in haar administratie te verwerken en zal Billink alle bij haar aanwezige bescheiden met betrekking tot de Vorderingen (waaronder onder meer overeenkomsten en getekende afleverbewijzen en/of getekende track-n-trace bewijzen) binnen twee (2) weken – of zoveel eerder als door Billink vereist – na een verzoek daartoe aan Billink toezenden. De Klant garandeert Billink dat zij in het bezit is van de getekende afleverbewijzen en/of track-n-trace bewijzen met betrekking tot de Vorderingen, tenzij schriftelijk expliciet anders door Partijen is overeengekomen.
8.2 Indien een Debiteur van een overgedragen Vordering een betaling aan de Klant doet, dan dient de Klant Billink daarvan per ommegaande, doch in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na bekendwording, mededeling te doen. Het ontvangen bedrag zal Billink in de afrekening verwerken.
8.3 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van een niet geldig en/of niet bestaand e-mailadres en/of telefoonnummer van een Debiteur van een aan Billink aangeleverde Vordering.
8.4 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van (vermoedelijke) fraude van een bij de Klant geplaatste order en/of een reeds door haar aan Billink aangeleverde Vordering.
8.5 In geval van fraude ter zake van een aan Billink aangeleverde Vordering zal door Klant – en indien prudent, door Billink – aangifte dienen te worden gedaan bij de relevante autoriteiten (lees: politie). Billink en haar eventuele rechtsopvolgers zijn ten allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de relevante autoriteiten, Debiteuren van Vorderingen of anderzijds betrokkenen bij frauduleuze Vorderingen, ongeacht of Billink aangifte heeft gedaan.
8.6 Indien de Klant ter zake van de Vorderingen zelf facturen verstuurt dan zal zij de navolgende tekstregels aan haar facturen toevoegen, onder vermelding van uitsluiting van enige andere betalingsmogelijkheid:
“Het recht om deze factuur te innen is overgedragen (gecedeerd) aan Billink B.V. U kunt daarom uitsluitend bevrijdend betalen aan Billink B.V. door binnen [AANTAL] dagen [BEDRAG] over te boeken op rekening [REKENINGNUMMER] ten name van Billink B.V. te Rotterdam onder vermelding van [BETALINGSKENMERK]”
8.7 De Klant zal middels haar algemene voorwaarden – danwel middels andere uitingen – aan de Debiteur de volgende mededeling doen:
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [NAAM WEBSHOP/KLANT] die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder”
Tevens zal de Klant de volgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden, disclaimer of gelijksoortige uitlating:
“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan
Dispuut
Gegevens Goederen Diensten
Koopsommen Nevenrechten
Vordering
Garantie-order
de Vorderingen die de Klant heeft op Debiteuren voortvloeiende uit de verkoop van Goederen via haar website of applicatie
de (gedeeltelijke) non betaling van een Vordering, voortvloeiend uit een door of namens de Klant aan de Debiteur verstrekte creditnota en/of door de Debiteur al dan niet terecht gestelde geschillen omtrent de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Klant van de tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst, onder meer omtrent prijzen, omvang en kwaliteit van de geleverde zaken en/of verrichte diensten, omtrent weigering of verlies van of schade aan geleverde zaken dan wel omtrent enige andere tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst
bedrijfs- en persoonsgegevens over de Klant en haar Debiteuren
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde zaken.
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde service, werkzaamheden of andersoortige dienstverlening.
de door Billink aan de Klant verschuldigde koopprijs voor de Vorderingen de rechten als genoemd in artikel 6:142 van het Burgerlijk Wetboek alsmede alle overige aan de Vordering(en) verbonden rechten, waaronder de op grond van de wet dan wel de tussen de Klant en Debiteur geldende algemene voorwaarden door de Debiteur verschuldigde rente en (buiten) (gerechtelijke) (incasso)kosten
een vordering behorende tot de Debiteurenportefeuille welke Billink door middel van een akte van cessie conform de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van de Klant heeft gekocht en in eigendom heeft aanvaard
de Vordering waarvan Billink zich – onder voorwaarden – jegens Klant verbindt tot uitbetaling, ongeacht of deze daadwerkelijk door Debiteur (volledig) wordt betaald. Vorderingen waarvoor de garantie niet is overeengekomen worden gedefinieerd als niet-Garantie-orders.
Artikel 2 – Inhoud Samenwerkingsovereenkomst
2.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op bestaande en toekomstige Vorderingen van de Klant op natuurlijke of rechtspersonen die (zullen) voortvloeien uit de verkoop van Goederen of Diensten via de Webwinkel(s) van Klant.
2.2 De Klant zal vanaf de datum van ingang van deze Samenwerkingsovereenkomst al haar Vorderingen, die enkel betrekking hebben op de betaalmethode ‘achteraf betalen met Billink’ – dan wel een door Partijen daaraan gelijk gestelde betaalmethode – aan Billink verkopen en in eigendom overdragen. Billink is bereid om deze Vorderingen, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Samenwerkingsovereenkomst, te kopen en in eigendom te aanvaarden.
2.3 Deze Samenwerkingsovereenkomst kan door Partijen worden aangevuld of van worden afgeweken middels een door Partijen overeengekomen addendum. Bij conflicten zullen de bepalingen van het jongste addendum prevaleren, doch enkel indien de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst of oudere addendum niet meer specifiek op de situatie betrekking hebben dan het addendum.
Artikel 3 – Koop, verkoop en levering
3.1 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een door Partijen te ondertekenen akte van cessie en – indien sprake is van een stille cessie – registratie van de akte bij de Belastingdienst, met het recht van Billink om de cessie aan de Debiteur van de Vordering mede te delen.
3.2 De Klant verstrekt Billink middels het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst hierbij een onherroepelijke volmacht om namens Klant rechtsgeldig aktes van cessie – stil of openbaar – en computerprints te ondertekenen, de akte en de Samenwerkingsovereenkomst te registeren bij de Belastingdienst en deze eventueel mede te delen aan Debiteuren van Vorderingen. Billink is op haar beurt gerechtigd deze volmacht aan derden te verlenen.
3.3 De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van cessie gehechte bijlage c.q. computerprint. De in het vorige lid bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van artikel 3:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
3.4 Bij overdracht van de Vorderingen zullen alle Nevenrechten van rechtswege op Billink overgaan.
Artikel 4 – Koopsom, factorloon, kosten toetsing kredietwaardigheid
4.1 De Koopsom van de Vorderingen bedraagt 100 % van het nominale bedrag van de Vorderingen, verminderd met door de Klant aan Billink verschuldigde kosten. De kosten staan op de Samenwerkingsovereenkomst weergegeven onder het kopje ‘TARIEVEN BILLINK’, doch kunnen middels schriftelijk addendum op een alternatieve wijze worden overeengekomen.
Artikel 5 – Uitbetaling
5.1 Uitbetaling van de Koopsom voor Garantie-orders vindt plaats in de eerste week volgende
op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur, doch uiterlijk de eerstvolgende week volgende op 90 dagen na factuurdatum, ongeacht of de Debiteur op dat moment de nominale Vordering nog niet (volledig) heeft betaald, een en
Versie: 3 september 2018

Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
8.8 Tevens zal de Klant de hiernavolgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden of gelijksoortige uitlating voor Belgische klanten:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet- betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
8.9 Indien Billink meent dat (vernieuwde) wetgeving of voornemens daartoe, jurisprudentie, brancheregels of zogenoemde ‘best practices’ aanleiding geven tot het wijzigen van algemene voorwaarden, privacy statements of andersoortige uitlatingen jegens Debiteuren, is Klant verplicht om aan de aanwijzingen daaromtrent van Billink gehoor te geven en op te volgen. Billink zal bij deze aanwijzingen jegens Klant de nodige zorgvuldigheid, de belangen van Klant en een redelijke termijn in acht nemen.
8.10 Klant dient gehoor te geven aan aanwijzingen van Billink ten aanzien van de wijze en mate waarop de logo’s en andersoortige verwijzingen naar Billink worden weergegeven.
Artikel 9 – Rechten en verplichtingen
9.1 Billink is verplicht de Vorderingen vanaf het moment van levering daarvan adequaat in haar administratie te verwerken.
9.2 Billink informeert de Klant schriftelijk met betrekking tot de Afrekening op wekelijkse basis. De Klant heeft na ontvangst van de Afrekening gedurende 14 dagen de gelegenheid schriftelijk te reclameren. Na afloop dient deze informatie als bewijs, behoudens tegenbewijs.
9.3 Billink is met ingang van de datum waarop de Vorderingen aan haar worden geleverd, gerechtigd de Vorderingen in naam van de Klant, in eigen naam of in naam van een derde aan wie Vorderingen zijn overgedragen door alle middelen rechtens te innen. Alle door Billink te maken kosten komen voor haar rekening.
9.4 Bij de inning van de Vorderingen is Billink gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten conform de wet bij de Debiteur in rekening te brengen, welke incassokosten aan Billink zullen toekomen.
9.5 Bij het innen van de Vorderingen zullen Partijen zich onthouden van elke maatregel of actie die de goede naam van Partijen zou kunnen aantasten en/of die in strijd is met de wet.
9.6 Partijen staan jegens elkaar er voor in dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen naleven.
9.7 Partijen zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om de Gegevens tegen inbreuken van derden te beschermen met inachtneming van hetgeen hierover verder in deze Samenwerkingsovereenkomst is bepaald.
9.8 Het is Billink toegestaan om de aan haar overgedragen Vorderingen geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beheer en/of inning uit handen te geven en/of aan een derde in eigendom over te dragen en/of aan een derde te verpanden en in verband daarmee Gegevens aan die derde ter beschikking te stellen.
9.9 Billink zal van de in het vorige lid bedoelde derde bedingen dat deze zich zal onthouden van elke maatregel en/of actie als bedoeld in lid 5 van dit artikel en dat zij de AVG zal naleven.
9.10 Billink is gerechtigd haar bevoorschotting met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant haar verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, alsmede in gevallen van fraude door de Klant of een gerechtvaardigd vermoeden daarvan zijdens Billink.
9.11 Indien aanpassing in de rentetarieven, porto tarieven en bankkosten, de kwaliteit van de aangeboden Vorderingen, het algemene betaalgedrag van de Debiteuren, een wijziging in wet- of regelgeving, danwel een andere (bedrijfs)economische aangelegenheid daartoe aanleiding geeft is Billink gerechtigd haar vergoeding, bevoorschotting en uitbetalingstermijn daarop aan te passen. De tariefswijziging zal gelden voor alle Vorderingen die veertien (14) dagen na de aangekondigde tariefswijziging aan Billink worden aangeboden. Gedurende deze periode heeft de Klant het recht om de
Samenwerkingsovereenkomst met Billink te beëindigen. Billink zal de Klant schriftelijk in
kennis stellen van haar voornemen tot tariefsverhoging.
9.12 Klant is verplicht (sociale media) advertenties, commerciële- en reclame uitingen – zowel
digitaal als analoog – welke zij richt tot haar Debiteuren te administreren en te archiveren op een dusdanige wijze dat zij Billink inzicht kan verschaffen binnen twee (2) werkdagen dat Billink hierom verzoekt. Deze administratieplicht geldt voor minimaal twee (2) jaren, ingaande vanaf de laatste dag dat de advertentie is getoond en dient in ieder geval de exacte tekst, afbeeldingen, landingspagina (HTML of gelijkwaardig bestand) en looptijd van de advertenties te bevatten. Deze verplichting heeft enkel betrekking op advertenties welke actief waren in – of omstreeks – de ontstaansperiode van de Vorderingen welke aan Billink worden overgedragen.
9.13 Klant is verplicht een adequate klantenservice te houden en zich in te spannen dat Debiteuren bij haar terecht kunnen met hun vragen over de Goederen of Diensten. Bereikbaarheid middels telefoon dient minimaal Nederlandse kantooruren op werkdagen te zijn (9:00-16:00 Nederlandse tijd, maandag-vrijdag). Schriftelijke contactpogingen door Debiteuren dienen binnen drie (3) werkdagen te zijn verwerkt middels een bericht of telefonische actie richting Debiteur. Indien een actie richting Debiteur gevolgen heeft voor de Vordering, dient Klant Billink simultaan te informeren over de ondernomen acties.
9.14 Klant garandeert Billink dat haar website voldoet aan de aanbevelingen van de Checklist Verkoop Via Internet van de ACM, dan wel bij aanvang van de samenwerking met Billink zodanig zal worden ingericht binnen een door Partijen overeen te komen termijn.
9.15 Klant zal zich onthouden van oneerlijke handelspraktijken. Hieronder valt in ieder geval de schijn te wekken van proefbestellingen, testaankopen of actiepakketten, waarbij de betalingsverplichtingen pas ontstaan na het verloop van een zichttermijn op grond van de Wet Koop op Afstand of op grond van contract of ieder andersoortig handelen of niet- handelen door de Debiteur.
9.16 Klant garandeert Billink dat zij de bepalingen van de Wet Koop op Afstand naleeft en voldoet aan de notificatie- en informatieplichten welke deze bepalingen met zich meebrengen. Klant is verplicht – in ieder geval bij Nederlandse Debiteuren – een Nederlands retouradres te hanteren.
9.17 Klant dient Debiteur in de gelegenheid te stellen om, indien de Debiteur gebruikt maakt van het retourrecht uit hoofde van de Wet Koop op Afstand, een Nederlands retouradres aan te houden.
9.18 Klant is verplicht om de door haar gebruikte algemene voorwaarden welke op de Vorderingen betrekking hebben te archiveren en – op het eerste verzoek van Billink – te overleggen. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de algemene voorwaarden worden ter hand gesteld aan de Debiteur.
9.19 Klant is verplicht om al het nodige te doen om de kredietwaardigheidstoets in haar bedrijfsprocessen te integreren, e.e.a. op aanwijzing en met assistentie van Billink, waardoor in ieder geval de factuur- en aflevergegevens volledig en juist aan de kredietwaardigheidstoets worden aangeleverd. Enige fouten in de integratie, bijvoorbeeld vanwege conflicterende plug-ins van andere partijen waarmee Klant een relatie heeft, zijn voor rekening van Klant en ontslaat Klant nimmer van deze verplichting.
9.20 Klant zal geen Debiteuren toegang bieden tot de betaalmethode van Billink indien zij reeds weet heeft, dan wel behoort te hebben, van de kredietonwaardigheid van de Debiteuren. Indien Klant met de webshop(s) waarin Billink is geïntegreerd, gebruik maakt van andere aanbieders van achteraf-betaalmethoden – of daaraan gelijk te stellen betaalmethoden – verplicht zij zich jegens Billink tot het minimaal gelijkwaardig of op gelijkwaardige wijze van aanbieden van de betaalmethode van Billink ten opzichte van de overige betaalmethoden, alsmede nimmer Billink te plaatsen in een zogenoemd ‘betaalfunnel’, waaronder dient te worden verstaan het – al dan niet geautomatiseerd – aanbieden van achteraf-betaalmethoden in een volgorde waarin de Debiteuren welke worden afgewezen door de kredietwaardigheidstoets van één (of meerdere) betaalmethode(n), vervolgens actief of passief worden doorverwezen naar (de kredietwaardigheidstoets van) Billink, waardoor Billink enkel – of in aanzienlijke mate – Debiteuren wordt aangeboden welke niet kredietwaardig worden bevonden door de kredietwaardigheidstoets van de andere achteraf-betaalaanbieder(s). Enige schade welke Billink hieruit ondervindt – zoals een groei in haar debiteurenrisico of een waardevermindering van de Vorderingen – dient Klant te vergoeden en geeft Billink het recht – doch niet de plicht – om de aangekochte Vorderingen aan Klant te retrocederen. Indien Billink een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat een betaalfunnel door Klant wordt gebruikt, verleent Klant Billink alle inzichten en toegang welke nodig zijn voor Billink of een onafhankelijke auditor om dit te verifiëren.
Artikel 10 – Disputen
10.1 Indien een Debiteur bij Klant een Dispuut opwerpt met betrekking tot aan Billink overgedragen Vordering, dan dient de Klant Billink hiervan direct na bekendwording schriftelijk in kennis te stellen en daarbij binnen twee (2) werkdagen gemotiveerd aan te geven of en in hoeverre zij de redenen van het Dispuut gegrond acht. De Klant zal eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de Debiteur direct en op adequate wijze (doen) verhelpen. Deze verplichting en de daaraan gerelateerde termijnen gelden ook indien het Dispuut enkel aan Billink wordt kenbaar gemaakt en Billink deze vervolgens doorstuurt naar Klant.
10.2 In geval van een Dispuut kan Billink een reservering op de Koopsom treffen. Na oplossing van het Dispuut – e.e.a. ter beoordeling van Billink – valt de reservering vrij en wordt de incasso van de Vordering hervat. Indien een Dispuut niet wordt opgelost heeft Billink conform hetgeen bepaald in artikel 11 het recht de Vordering te retrocederen en haar kosten aan Klant te factureren. Billink is gerechtigd om te anticiperen op Disputen en – zorgvuldigheid in acht houdende – preventief reserveringen te treffen.
10.3 Indien Billink constateert dat – naar het oordeel van Billink – bij een onevenredig of onverwacht groot deel van de Vorderingen – dan wel van één of meerdere delen of categorieën van de Vorderingen – sprake is van een Dispuut, dan wel de aard van Disputen daartoe voldoende ernst hebben of dat Klant niet voldoet aan één van haar in artikel 9 vastgelegde verplichtingen, komt Billink het recht toe om de voorwaarden en tarieven van de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, de werkzaamheden op te schorten, reserveringen te treffen of de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet het recht van Billink om Klant te factureren voor de inzake deze Disputen gemaakte kosten en eventuele (reputatie)schade.
10.4 Billink kan van Klant vereisen dat zij disputen afhandelt middels een door Billink aan te wijzen methode, zoals een API koppeling, online klantenserviceomgeving of andere wijze. Versie: 3 september 2018

Klant is in dat geval gehouden om zich te conformeren aan dit verzoek, e.e.a. met een
redelijke termijn voor de aanpassing van haar processen om aan dit vereiste te voldoen.
Artikel 11 – Eisen aan de Vorderingen en retrocessie
11.1 Billink draagt het debiteurenrisico van een Vordering, in die zin dat zij gehouden is tot aankoop van de Vordering en betaling op de wijze en onder de voorwaarden als gesteld in deze Samenwerkingsovereenkomst, indien sprake is van een Vordering:
12.4 Billink is gerechtigd haar dienstverlening, betalingsverplichting of iedere andere verplichting onmiddellijk op te schorten indien zij een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat haar dienstverlening door Debiteuren, (on)bekende derde partijen, door Klant zelf of door aan Klant gelieerde partijen of leveranciers wordt misbruikt voor frauduleuze (rechts)handelingen, zonder dat zij jegens Klant in verzuim of schadevergoedingsplichtig geraakt.
12.5 Billink zal in een geval zoals omschreven in 12.4 naar redelijkheid trachten om de opschorting ongedaan te maken of te beperken, doch is bevoegd deze opschorting te verlengen met de periode dat Klant zich niet voldoende inspant om alle hiervoor door Billink benodigde gegevens en/of medewerking aan Billink of door Billink aangewezen derden te verstrekken.
Artikel 13 – Duur Samenwerkingsovereenkomst en opzegging
13.1 De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd totdat de Samenwerkingsovereenkomst door één der partijen schriftelijk is opgezegd.
13.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen. Opzegging dient te geschieden per e-mail of aangetekende brief. Een opzegging door Klant wordt geacht te hebben geschied op de dag dat Billink de opzegging heeft bevestigd.
13.3 Partijen zullen na opzegging of beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst zo spoedig mogelijk tot afwikkeling van wederzijdse rechten en verplichtingen overgaan en elkaar daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen. Tijdens deze afwikkelingsperiode blijven de bepalingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst onverminderd van kracht.
13.4 Billink is gerechtigd om haar zijde van de financiële afwikkeling conform artikel 13.3 met een periode van 90 dagen op te schorten, ingaande de dag van de opzegging, danwel de dag van de laatste aan Billink aangeboden Vordering.
13.5 In afwijking van hetgeen bepaald in 13.4 is Billink gerechtigd om haar financiële afwikkeling op te schorten en reserveringen te treffen tot een periode van 12 maanden – dan wel een naar aanleiding van de omstandigheden van het geval te bepalen redelijke termijn – indien zij een gerechtvaardigd vermoeden van massale retrocessie met betrekking tot de Vorderingen van Klant heeft.
Artikel 14 – Omzetbelasting
14.1 In geval van gebleken oninbaarheid van een Garantie-order vordert Billink de inbegrepen BTW terug van de Belastingdienst. In overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 3.4 van deze Samenwerkingsovereenkomst is het Klant niet toegestaan om BTW terug te vragen van de Belastingdienst over Vorderingen welke zij reeds heeft gecedeerd aan Billink, nu dit recht aan Billink toebehoort.
14.2 Indien Billink bij oninbaarheid van een Garantie-order constateert dat Klant reeds de inbegrepen BTW heeft teruggevraagd bij de Belastingdienst, brengt Billink de inbegrepen BTW ten laste van de Afrekening met de Klant.
14.3 Als oninbaar worden beschouwd facturen die tenminste 180 dagen zijn vervallen en niet (volledig) zijn voldaan. Indien alsnog wordt voldaan, vergoedt Billink de Klant de conform lid 2 reeds in rekening gebrachte BTW.
Artikel 15 – Diversen
15.1 Billink zal de Gegevens van Debiteuren mede gebruiken voor haar credit management doeleinden, voor het inwinnen, verzamelen en bewerken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de kredietwaardigheid en het benaderen van Debiteuren voor marketingdoeleinden van Billink en de bij haar aangesloten handelspartners. Deze bevoegdheid komt mede toe aan een derde aan wie de Vorderingen door Billink kunnen worden overgedragen.
15.2 Billink is niet aansprakelijk voor enige schade door verlies, verminking, mutatie(s), het niet (volledig) ontvangen van en/of gebruik door onbevoegden van gegevensbestanden of gedeelten daarvan, welke optreedt tijdens, bij of na aanlevering van Gegevens door de Klant aan Billink of door Billink aan de Klant, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Billink.
15.3 Billink draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot welke schade van wederpartijen van de Klant en/of derden dan ook, indien deze schade veroorzaakt wordt door de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst. De Klant vrijwaart Billink voor elke aanspraak van wederpartijen van de Klant of derden voortvloeiende uit de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst.
15.4 In geval van aansprakelijkheid van Billink is deze beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.
15.5 Billink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld.
15.6 Billink kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, vermindering van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige ander type van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van grote schulden en het niet kunnen verlagen van grote schulden, wordt niet vergoed.
15.7 In geval van overmacht is Billink niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Onder overmacht dient, naast de prevalerende rechtsopvatting, te worden verstaan: elke van de wil van Billink onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, geweldsincidenten, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Billink of dat van door haar ingeschakelde derden.
15.8 In het geval dat Klant één of meerdere van haar uit deze Samenwerkingsovereenkomst of aan deze Samenwerkingsovereenkomst gerelateerde verplichtingen jegens Billink toerekenbaar en/of opzettelijk niet of niet afdoende nakomt en deze tekortkoming na ingebrekestelling of sommatie niet tijdig wordt gezuiverd, dan wel deze tekortkoming naar het oordeel van Billink niet – of niet langer – voor zuivering vatbaar is en derhalve geen ingebrekestelling of sommatie zijdens Billink is vereist, verbeurt Klant aan Billink een boete ten hoogte van € 5.000,- per incident, per dag dat deze voortduurt, met een
a.
b. c. d.
e. f. g.
h.
i.
j. k.
l. m.
n.
o. p.
q. r. s.
waarvoor een rechtsgeldige (koop)overeenkomst is gesloten en de Goederen zijn behouden door de Debiteur dan wel de Diensten niet zijn gereclameerd;
op een Debiteur die door Billink is geaccepteerd;
waarvan de Debiteur bekwaam is rechtshandelingen te verrichten;
die gespecificeerd kan worden en met relevante bescheiden, waaronder in ieder geval minimaal dienen te worden verstaan: orderbevestiging, factuur, de koopovereenkomst en het door de Debiteur – of een vooraf aangewezen en door Billink als betrouwbaar geachte pakketontvanger – getekende ontvangstbewijs, afleverbewijs, track-n-trace of door Billink daar aan gelijk geachte digitale of fysieke bewijzen welke de goede ontvangst door de Debiteur van de Goederen of Diensten buiten enige twijfel aantonen, aantoonbaar kan worden gemaakt;
waarvan door de Klant alle Gegevens en bescheiden ter beschikking zijn gesteld, zowel tijdens de kredietwaardigheidstoets als na het ontstaan van de order; waarvan de order- of factuurgegevens na toetsing van kredietwaardigheid nimmer zijn gewijzigd;
die op grond van de overeenkomst tussen Debiteur en Klant overdraagbaar en voor cessie vatbaar is en waar de Debiteur adequaat geïnformeerd wordt over de rol van Billink, onder welke informatievoorziening ten minste een verwijzing en terhandstelling van de Achteraf Betaalvoorwaarden van Billink en de conform artikel 8.7. aangepaste algemene voorwaarden van Klant zelve dient te worden verstaan; waarover door een Debiteur geen Dispuut of andersoortige betwisting is opgeworpen en geen sprake is van een verboden handelspraktijk of schending van enige andere consument beschermende wet;
op een ten tijde van sluiten van de Koopovereenkomst in Nederland gevestigde/woonachtige en in het de Basisregistratie Personen ingeschreven Debiteur, behoudens een mogelijk geaccepteerde Belgische Debiteur;
op een Debiteur die geen beroep op verrekening of schuldvergelijking toekomt;
op naar het oordeel van Billink niet aan de Klant gelieerde rechtspersonen, personenvennootschappen of natuurlijke personen;
op een Debiteur die voorafgaand de overdracht door Billink kredietwaardig is bevonden;
op een Debiteur waarvan geen sprake is van limietoverschrijding of limietintrekking voordat de levering van de Goederen of Diensten door de Klant aan de Debiteur is aangevangen;
die voldoet aan de Billink Voorwaarden – en de bijlagen bij – de Samenwerkingsovereenkomst;
waarvan geen sprake is of gerechtvaardigd vermoeden bestaat van fraude;
welke niet middels koppelverkoop of een – naar het oordeel van Billink – gelijksoortige wijze tot stand is gekomen;
waarbij de Debiteur niet wordt gevraagd om akkoord te gaan met kernbedingen middels acceptatie van algemene (leverings)voorwaarden, actievoorwaarden of dergelijke documenten;
waarbij de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de facturatie door Billink niet langer is dan 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door Partijen een afwijkende termijn is overeengekomen en
waarbij het factuuradres en het afleveradres identiek zijn en ongewijzigd zijn gebleven, zowel voorafgaand als na de kredietwaardigheidstoets en het leveren van de order.
11.2 Indien een Vordering op enig moment niet (meer) voldoet aan de vereisten uit lid 1 van dit artikel, is Billink gerechtigd de Vordering aan de Klant te retrocederen (aan de Klant terug over te dragen) en/of een reservering te maken op de Koopsom voor de individuele Vordering en Vorderingen waarvan Billink vermoedt dat deze gelijkwaardige gebreken vertonen.
11.3 Retrocessie vindt direct na bekendwording plaats. De Klant koopt deze Vorderingen nu voor alsdan en aanvaardt deze in eigendom. De Klant verleent Billink hiertoe, voor zover nodig, een onherroepelijke volmacht. De Vorderingen worden door Billink digitaal aan de Klant opgegeven. De Koopsom van deze Vorderingen is gelijk aan de Koopsom voor de cessie, verminderd met een vergoeding van door Billink geleden renteverlies en door haar betaalde kosten waaronder tevens begrepen deurwaarders- en gerechtskosten). Betaling van de Koopprijs wordt verwerkt in de Afrekening.
11.4 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een (eventueel door Partijen te ondertekenen) akte van retrocessie en met recht op mededeling van de retrocessie door een der Partijen aan de Debiteur van de Vordering, onder vermelding dat bevrijdende betaling slechts mogelijk is aan de Klant. De Klant verstrekt Billink hierbij een onherroepelijke volmacht om namens de Klant rechtsgeldig aktes van retrocessie en computerprints te ondertekenen. De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van retrocessie gehechte bijlage. Billink zal hierbij de gronden van retrocessie vermelden. De in het vorige artikel bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van de wet.
11.5 Indien Billink voorafgaand aan de koop van de Vordering constateert dan wel vermoedt dat aan één of meerdere van de vereisten van 11.1 niet kan worden voldaan, is zij niet gehouden om de Vorderingen van Klant over te nemen. Het kopen van een Vordering houdt echter nimmer een erkenning in dat aan de vereisten van 11.1 is voldaan of dat Billink afstand doet van haar rechten om tot retrocessie over te gaan.
Artikel 12 – Verrekening, opschorting
12.1 Billink kan bedragen welke Klant aan haar is verschuldigd verrekenen met gelden welke zij namens Klant houdt danwel in de toekomst zal houden, doch is hier nimmer toe verplicht of gehouden, noch kan Klant hier enige rechten aan ontlenen.
12.2 Billink is gerechtigd een (betalings-)verplichting uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten, indien de Klant niet of niet volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst heeft voldaan
12.3 Hetgeen bepaald in 12.2. is niet van toepassing op de verplichting van partijen om informatie uit te wisselen, welke onverminderd van kracht blijft.
Versie: 3 september 2018

maximum boete van € 250.000,- zonder dat zijdens Klant enig recht op verrekening
bestaat, behoudens expliciete schriftelijke instemming zijdens Billink daartoe.
15.9 Hetgeen bepaald in 15.8 laat het recht zijdens Billink om een aanvullende vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade van Klant te vorderen en alle overige
rechten van Billink tot nakoming, ontbinding en dergelijken onverlet.
15.10 Het niet strikt afdwingen van de nakoming van één of meerdere bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst laat de gelding van de Samenwerkingsovereenkomst onverlet en kan Billink nimmer worden tegengeworpen indien zij op een later moment of in een ander geval alsnog nakoming van de bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst vordert van Klant of zich beroept op haar toekomende
rechten.
15.11 Ten einde de naleving van wet-, regelgeving en de Billink Voorwaarden te controleren,
heeft Billink het recht om al haar activiteiten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten en een compliance-onderzoek in te stellen naar Klant en haar activiteiten, zowel binnen als buiten de samenwerking met Billink. Klant verbind zich middels het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst tot medewerking en het naar waarheid verschaffen van informatie en antwoorden op de vragen van de Compliance afdeling van Billink.
15.12 De Samenwerkingsovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door een door Partijen gezamenlijk ondertekend geschrift, tenzij Billink bij wet of overheidsregeling tot wijziging is of wordt verplicht of een wijziging volgt uit een bepaling van de Billink Voorwaarden, in welk geval de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door Billink kan worden gewijzigd.
15.13 De Samenwerkingsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de Samenwerkingsovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een zodanige forumkeuze uitsluit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Curved Angels

GRATIS
BEKIJK