Shopping Cart

FAQ

Hi Angel, verzendkosten is natuurlijk zonde voor 1 truitje maar soms is het ook zo snel uitverkocht. Dus je kan bij ons bestellen en dan vermelden om het even (max 10 dagen) apart te houden om later bij te bestellen. Echter zijn daar wat spelregels aan verbonden.

 1. Het is altijd in overleg op de PB / mail
 2. Op elke bestelling moet wel de instructie worden vermeld zoals – apart houden, – bij bestaande bestelling voegen of – mag verstuurd worden
 3. Maximaal waarde totale pakket is 200 euro of 3 bestellingen.

Iedereen heeft een iets andere maat nodig, om teleurstellingen te voorkomen willen je wat tips geven om meer succes te hebben met online shoppen. Allereerst, pak een broek en een topje uit de kast welke je op het lijf zijn geschreven. Pak de broek en met vanuit het kruis tot onderaan de pijp, dit is je binnenbeen lengte. Die vermelden wij bij alle broeken.

Verder pak je de top, leg je die plat neer en meet je van kruisnaad tot kruisnaad onder de armen. Feitelijk is dit de breedte van het item onder de oksels gemeten. Dit noemen wij de OTO (Oksel tot Oksel).

Verder meet je ook vanuit de hals tot onderkant van het item. Dit is de lengte van een top, ook zo meten zij de lengte van een jurk.

 • Let op! We zijn weer open en ook ruimer dan voor de vakantie. We zijn nu geopend op donderdag en vrijdag van 3-5 en zaterdag van 12 – 4. We hopen je snel te zien. X

U kunt onze online webwinkel net zien als onze kraam. Eerst kijkt u lekker rond en verzamelt u diverse artikelen in uw mandje. Als u klaar bent met winkelen kunt u naar de kassa gaan om af te rekenen.

Helaas moet er soms ook iets retour en wij streven er naar om binnen een week na ontvangst uw retour verwerkt te hebben. Als deze verwerkt is krijgt u een aangepaste factuur van Achterafbetalen of het geld binnen 2 werkdagen terug op uw rekening. U kunt dit ook terugzien op uw account als u aangemeld bent

U kunt het artikelen bij ons komen ruilen op de loods tijdens de openingsuren.

Wij bieden u een service aan waarbij u een retoursticker kunt aanschaffen aan de onderkant van uw track en trace email.

Helaas is niet altijd alles naar wens. Mocht dit zo zijn, kan je het artikel of artikelen altijd retour aan ons sturen op de Noordkade 92A 2741GA  in Waddinxveen. Dit adres staat ook op je pakje. Let wel op, Gratis verzenden artikelen en opruiming is uitgesloten van retouren.

Mocht je een item in de loods hebben gekocht, dan kan je hem daar ook retour doen en eventueel ruilen voor iets anders of krijg je een tegoedbon.

Uiteraard met zulke leuke kleding kunnen we niet alleen in Nederland blijven. We leveren door de hele EU heen. Mocht je kiezen voor bijvoorbeeld Spanje, dan zal u zien dat ook de porto kosten worden aangepast.

U kunt bij ons Wings sparen door uw aankopen te doen terwijl u aangemeld bent. Het systeem kent dan automatisch uw spaarpunten (wings) toe. U kunt dit ook terugvinden in uw accountpagina als u aangemeld bent.

U krijgt een betaalverzoek in uw email 5 dagen na de bestelling. Eventueel kunt u ook een directe link vinden in uw account.

Soms kan het zo zijn dat er een vertraging optreedt door drukte aan onze of aan de kant van Postnl. Je kan ons altijd een PB doen op facebook of een email op [email protected] voor meer informatie. Hou ook je account in de gaten!

Helaas gebeurt het nog wel eens dat emaildiensten zoals hotmail/live/msn of gmail onze emails te leuks leuk vinden en het voor hunzelf houden. U kunt ook de voortgang van uw bestelling terugvinden in uw account.

Als uw pakje wordt verzonden, krijgt u van PostNL automatisch een email met daarin uw track en trace. U kunt dit ook zien in uw account onder mijn bestellingen.

U kunt bij ons afrekenen met iDeal, Achterbetalen en mr Cash (België)

Oto betekent Oksel tot oksel. Dus dit is de gemeten breedte van aan artikel onder de oksels.

Meer informatie over een product vind u op de pagina van het artikel. Hier vermelden we de oksel tot oksel (oto / breedte) maat, confectiemaat, maar ook de lengte en de stofsamenstelling.

Algemene Voorwaarden 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Als u uw account aanmaakt als gast, zullen uw gegevens alleen gekoppeld zijn aan uw bestelling en na 31 dagen komen te vervallen in ons systeem. Mocht u een account aanmaken, dan gaat u akkoord met het feit dat wij uw NAW gegevens opslaan en uw bestel gegevens, echter gegevens over uw betalingen worden extern belegd bij de organisatie pay.nl. Deze organisatie staat onder toezicht van de Nederlandse bank en houdt zich aan de strengste richtlijnen als het gaat om privacy.

voor meer informatie over pay.nl verwijzen wij u graag naar: https://www.pay.nl/compliance

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bianca Lensen

Brugweg 68

2741KZ Waddinxveen

KvK-nummer: 29049954

Email adres: [email protected]
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. De gratis verzendartikelen gelden alleen voor levering in Nederland. In de landen daarbuiten zal het verschil tussen standaard pakketpost Nederland en het tarief daargeldend worden berekend. Waar onze shop daar op dit moment niet in voorziet, zullen wij het tarief van  6.95 storneren aan u als klant.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage 1: Billink Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
Billink Voorwaarden
het onderhavige document, welke als bijlage is gebonden aan de
Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
de (factoring)overeenkomst tussen Klant en Billink waarvan onderhavig
document deel uit maakt als bijlage
Debiteur / Consument
degene die zich jegens de Klant heeft verbonden om de Vordering te
betalen.
Debiteurenportefeuille
ander met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde en Billink toekomende rechten op
opschorting, reservering of verrekening.
5.2 Uitbetaling van de Koopsom voor niet-Garantie-orders vindt plaats de eerste week
volgende op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur. Zijdens Klant bestaat geen recht op uitbetaling van de Koopsom indien geen betaling wordt ontvangen door Billink.
5.3 Of een Vordering dient te worden beschouwd als een Garantie-order of een niet-Garantie- order is afhankelijk van hetgeen overeengekomen middels Samenwerkingsovereenkomst, het acceptatiebeleid conform artikel 11 en de door Billink uitgevoerde kredietwaardigheidstoets.
Artikel 6 – Limiet en acceptatie
6.1 Voor Debiteuren gelden limieten op de hoogte van de facturen of totaliteit aan facturen welke Billink per Debiteur dekt. Indien Billink meent dat een Debiteur niet toegelaten kan worden tot achteraf betalen met Billink, bijvoorbeeld – doch daartoe niet gelimiteerd – omdat het factuurbedrag of totaal aan factuurbedragen te hoog is of Debiteur daarvoor niet kredietwaardig is, kunnen partijen deze order aanduiden als een niet-Garantie-order en zal Billink het betalingsrisico met betrekking tot de Debiteur niet van Klant overnemen, doch enkel facturatie en debiteurenbeheer verzorgen.
Artikel 7 – Negatieve afrekening
7.1 Indien Billink de Klant te veel heeft betaald, danwel uit welke andere hoofde een bedrag van Klant te vorderen heeft, zal zij de Klant hiervoor factureren met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. De Klant is in het geval dat zij inzake haar betalingsverplichting in verzuim raakt, aan Billink vergoeding van 1% rente verschuldigd per maand(deel) dat de betaling uitblijft.
7.2 Hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht van Billink om een verrekening toe te passen met gelden welke zij – uit welke hoofde dan ook – voor of namens Klant houdt.
Artikel 8 – Kennisgeving aan Billink en Debiteur door Klant
8.1 De Vorderingen worden real-time digitaal door de Klant aan Billink opgegeven via de beschikbaar gestelde API koppeling danwel middels een andersoortige digitale integratie. De Klant dient de Vorderingen adequaat in haar administratie te verwerken en zal Billink alle bij haar aanwezige bescheiden met betrekking tot de Vorderingen (waaronder onder meer overeenkomsten en getekende afleverbewijzen en/of getekende track-n-trace bewijzen) binnen twee (2) weken – of zoveel eerder als door Billink vereist – na een verzoek daartoe aan Billink toezenden. De Klant garandeert Billink dat zij in het bezit is van de getekende afleverbewijzen en/of track-n-trace bewijzen met betrekking tot de Vorderingen, tenzij schriftelijk expliciet anders door Partijen is overeengekomen.
8.2 Indien een Debiteur van een overgedragen Vordering een betaling aan de Klant doet, dan dient de Klant Billink daarvan per ommegaande, doch in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na bekendwording, mededeling te doen. Het ontvangen bedrag zal Billink in de afrekening verwerken.
8.3 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van een niet geldig en/of niet bestaand e-mailadres en/of telefoonnummer van een Debiteur van een aan Billink aangeleverde Vordering.
8.4 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van (vermoedelijke) fraude van een bij de Klant geplaatste order en/of een reeds door haar aan Billink aangeleverde Vordering.
8.5 In geval van fraude ter zake van een aan Billink aangeleverde Vordering zal door Klant – en indien prudent, door Billink – aangifte dienen te worden gedaan bij de relevante autoriteiten (lees: politie). Billink en haar eventuele rechtsopvolgers zijn ten allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de relevante autoriteiten, Debiteuren van Vorderingen of anderzijds betrokkenen bij frauduleuze Vorderingen, ongeacht of Billink aangifte heeft gedaan.
8.6 Indien de Klant ter zake van de Vorderingen zelf facturen verstuurt dan zal zij de navolgende tekstregels aan haar facturen toevoegen, onder vermelding van uitsluiting van enige andere betalingsmogelijkheid:
“Het recht om deze factuur te innen is overgedragen (gecedeerd) aan Billink B.V. U kunt daarom uitsluitend bevrijdend betalen aan Billink B.V. door binnen [AANTAL] dagen [BEDRAG] over te boeken op rekening [REKENINGNUMMER] ten name van Billink B.V. te Rotterdam onder vermelding van [BETALINGSKENMERK]”
8.7 De Klant zal middels haar algemene voorwaarden – danwel middels andere uitingen – aan de Debiteur de volgende mededeling doen:
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [NAAM WEBSHOP/KLANT] die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder”
Tevens zal de Klant de volgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden, disclaimer of gelijksoortige uitlating:
“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan
Dispuut
Gegevens Goederen Diensten
Koopsommen Nevenrechten
Vordering
Garantie-order
de Vorderingen die de Klant heeft op Debiteuren voortvloeiende uit de verkoop van Goederen via haar website of applicatie
de (gedeeltelijke) non betaling van een Vordering, voortvloeiend uit een door of namens de Klant aan de Debiteur verstrekte creditnota en/of door de Debiteur al dan niet terecht gestelde geschillen omtrent de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Klant van de tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst, onder meer omtrent prijzen, omvang en kwaliteit van de geleverde zaken en/of verrichte diensten, omtrent weigering of verlies van of schade aan geleverde zaken dan wel omtrent enige andere tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst
bedrijfs- en persoonsgegevens over de Klant en haar Debiteuren
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde zaken.
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde service, werkzaamheden of andersoortige dienstverlening.
de door Billink aan de Klant verschuldigde koopprijs voor de Vorderingen de rechten als genoemd in artikel 6:142 van het Burgerlijk Wetboek alsmede alle overige aan de Vordering(en) verbonden rechten, waaronder de op grond van de wet dan wel de tussen de Klant en Debiteur geldende algemene voorwaarden door de Debiteur verschuldigde rente en (buiten) (gerechtelijke) (incasso)kosten
een vordering behorende tot de Debiteurenportefeuille welke Billink door middel van een akte van cessie conform de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van de Klant heeft gekocht en in eigendom heeft aanvaard
de Vordering waarvan Billink zich – onder voorwaarden – jegens Klant verbindt tot uitbetaling, ongeacht of deze daadwerkelijk door Debiteur (volledig) wordt betaald. Vorderingen waarvoor de garantie niet is overeengekomen worden gedefinieerd als niet-Garantie-orders.
Artikel 2 – Inhoud Samenwerkingsovereenkomst
2.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op bestaande en toekomstige Vorderingen van de Klant op natuurlijke of rechtspersonen die (zullen) voortvloeien uit de verkoop van Goederen of Diensten via de Webwinkel(s) van Klant.
2.2 De Klant zal vanaf de datum van ingang van deze Samenwerkingsovereenkomst al haar Vorderingen, die enkel betrekking hebben op de betaalmethode ‘achteraf betalen met Billink’ – dan wel een door Partijen daaraan gelijk gestelde betaalmethode – aan Billink verkopen en in eigendom overdragen. Billink is bereid om deze Vorderingen, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Samenwerkingsovereenkomst, te kopen en in eigendom te aanvaarden.
2.3 Deze Samenwerkingsovereenkomst kan door Partijen worden aangevuld of van worden afgeweken middels een door Partijen overeengekomen addendum. Bij conflicten zullen de bepalingen van het jongste addendum prevaleren, doch enkel indien de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst of oudere addendum niet meer specifiek op de situatie betrekking hebben dan het addendum.
Artikel 3 – Koop, verkoop en levering
3.1 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een door Partijen te ondertekenen akte van cessie en – indien sprake is van een stille cessie – registratie van de akte bij de Belastingdienst, met het recht van Billink om de cessie aan de Debiteur van de Vordering mede te delen.
3.2 De Klant verstrekt Billink middels het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst hierbij een onherroepelijke volmacht om namens Klant rechtsgeldig aktes van cessie – stil of openbaar – en computerprints te ondertekenen, de akte en de Samenwerkingsovereenkomst te registeren bij de Belastingdienst en deze eventueel mede te delen aan Debiteuren van Vorderingen. Billink is op haar beurt gerechtigd deze volmacht aan derden te verlenen.
3.3 De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van cessie gehechte bijlage c.q. computerprint. De in het vorige lid bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van artikel 3:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
3.4 Bij overdracht van de Vorderingen zullen alle Nevenrechten van rechtswege op Billink overgaan.
Artikel 4 – Koopsom, factorloon, kosten toetsing kredietwaardigheid
4.1 De Koopsom van de Vorderingen bedraagt 100 % van het nominale bedrag van de Vorderingen, verminderd met door de Klant aan Billink verschuldigde kosten. De kosten staan op de Samenwerkingsovereenkomst weergegeven onder het kopje ‘TARIEVEN BILLINK’, doch kunnen middels schriftelijk addendum op een alternatieve wijze worden overeengekomen.
Artikel 5 – Uitbetaling
5.1 Uitbetaling van de Koopsom voor Garantie-orders vindt plaats in de eerste week volgende
op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur, doch uiterlijk de eerstvolgende week volgende op 90 dagen na factuurdatum, ongeacht of de Debiteur op dat moment de nominale Vordering nog niet (volledig) heeft betaald, een en
Versie: 3 september 2018

Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
8.8 Tevens zal de Klant de hiernavolgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden of gelijksoortige uitlating voor Belgische klanten:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet- betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
8.9 Indien Billink meent dat (vernieuwde) wetgeving of voornemens daartoe, jurisprudentie, brancheregels of zogenoemde ‘best practices’ aanleiding geven tot het wijzigen van algemene voorwaarden, privacy statements of andersoortige uitlatingen jegens Debiteuren, is Klant verplicht om aan de aanwijzingen daaromtrent van Billink gehoor te geven en op te volgen. Billink zal bij deze aanwijzingen jegens Klant de nodige zorgvuldigheid, de belangen van Klant en een redelijke termijn in acht nemen.
8.10 Klant dient gehoor te geven aan aanwijzingen van Billink ten aanzien van de wijze en mate waarop de logo’s en andersoortige verwijzingen naar Billink worden weergegeven.
Artikel 9 – Rechten en verplichtingen
9.1 Billink is verplicht de Vorderingen vanaf het moment van levering daarvan adequaat in haar administratie te verwerken.
9.2 Billink informeert de Klant schriftelijk met betrekking tot de Afrekening op wekelijkse basis. De Klant heeft na ontvangst van de Afrekening gedurende 14 dagen de gelegenheid schriftelijk te reclameren. Na afloop dient deze informatie als bewijs, behoudens tegenbewijs.
9.3 Billink is met ingang van de datum waarop de Vorderingen aan haar worden geleverd, gerechtigd de Vorderingen in naam van de Klant, in eigen naam of in naam van een derde aan wie Vorderingen zijn overgedragen door alle middelen rechtens te innen. Alle door Billink te maken kosten komen voor haar rekening.
9.4 Bij de inning van de Vorderingen is Billink gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten conform de wet bij de Debiteur in rekening te brengen, welke incassokosten aan Billink zullen toekomen.
9.5 Bij het innen van de Vorderingen zullen Partijen zich onthouden van elke maatregel of actie die de goede naam van Partijen zou kunnen aantasten en/of die in strijd is met de wet.
9.6 Partijen staan jegens elkaar er voor in dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen naleven.
9.7 Partijen zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om de Gegevens tegen inbreuken van derden te beschermen met inachtneming van hetgeen hierover verder in deze Samenwerkingsovereenkomst is bepaald.
9.8 Het is Billink toegestaan om de aan haar overgedragen Vorderingen geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beheer en/of inning uit handen te geven en/of aan een derde in eigendom over te dragen en/of aan een derde te verpanden en in verband daarmee Gegevens aan die derde ter beschikking te stellen.
9.9 Billink zal van de in het vorige lid bedoelde derde bedingen dat deze zich zal onthouden van elke maatregel en/of actie als bedoeld in lid 5 van dit artikel en dat zij de AVG zal naleven.
9.10 Billink is gerechtigd haar bevoorschotting met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant haar verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, alsmede in gevallen van fraude door de Klant of een gerechtvaardigd vermoeden daarvan zijdens Billink.
9.11 Indien aanpassing in de rentetarieven, porto tarieven en bankkosten, de kwaliteit van de aangeboden Vorderingen, het algemene betaalgedrag van de Debiteuren, een wijziging in wet- of regelgeving, danwel een andere (bedrijfs)economische aangelegenheid daartoe aanleiding geeft is Billink gerechtigd haar vergoeding, bevoorschotting en uitbetalingstermijn daarop aan te passen. De tariefswijziging zal gelden voor alle Vorderingen die veertien (14) dagen na de aangekondigde tariefswijziging aan Billink worden aangeboden. Gedurende deze periode heeft de Klant het recht om de
Samenwerkingsovereenkomst met Billink te beëindigen. Billink zal de Klant schriftelijk in
kennis stellen van haar voornemen tot tariefsverhoging.
9.12 Klant is verplicht (sociale media) advertenties, commerciële- en reclame uitingen – zowel
digitaal als analoog – welke zij richt tot haar Debiteuren te administreren en te archiveren op een dusdanige wijze dat zij Billink inzicht kan verschaffen binnen twee (2) werkdagen dat Billink hierom verzoekt. Deze administratieplicht geldt voor minimaal twee (2) jaren, ingaande vanaf de laatste dag dat de advertentie is getoond en dient in ieder geval de exacte tekst, afbeeldingen, landingspagina (HTML of gelijkwaardig bestand) en looptijd van de advertenties te bevatten. Deze verplichting heeft enkel betrekking op advertenties welke actief waren in – of omstreeks – de ontstaansperiode van de Vorderingen welke aan Billink worden overgedragen.
9.13 Klant is verplicht een adequate klantenservice te houden en zich in te spannen dat Debiteuren bij haar terecht kunnen met hun vragen over de Goederen of Diensten. Bereikbaarheid middels telefoon dient minimaal Nederlandse kantooruren op werkdagen te zijn (9:00-16:00 Nederlandse tijd, maandag-vrijdag). Schriftelijke contactpogingen door Debiteuren dienen binnen drie (3) werkdagen te zijn verwerkt middels een bericht of telefonische actie richting Debiteur. Indien een actie richting Debiteur gevolgen heeft voor de Vordering, dient Klant Billink simultaan te informeren over de ondernomen acties.
9.14 Klant garandeert Billink dat haar website voldoet aan de aanbevelingen van de Checklist Verkoop Via Internet van de ACM, dan wel bij aanvang van de samenwerking met Billink zodanig zal worden ingericht binnen een door Partijen overeen te komen termijn.
9.15 Klant zal zich onthouden van oneerlijke handelspraktijken. Hieronder valt in ieder geval de schijn te wekken van proefbestellingen, testaankopen of actiepakketten, waarbij de betalingsverplichtingen pas ontstaan na het verloop van een zichttermijn op grond van de Wet Koop op Afstand of op grond van contract of ieder andersoortig handelen of niet- handelen door de Debiteur.
9.16 Klant garandeert Billink dat zij de bepalingen van de Wet Koop op Afstand naleeft en voldoet aan de notificatie- en informatieplichten welke deze bepalingen met zich meebrengen. Klant is verplicht – in ieder geval bij Nederlandse Debiteuren – een Nederlands retouradres te hanteren.
9.17 Klant dient Debiteur in de gelegenheid te stellen om, indien de Debiteur gebruikt maakt van het retourrecht uit hoofde van de Wet Koop op Afstand, een Nederlands retouradres aan te houden.
9.18 Klant is verplicht om de door haar gebruikte algemene voorwaarden welke op de Vorderingen betrekking hebben te archiveren en – op het eerste verzoek van Billink – te overleggen. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de algemene voorwaarden worden ter hand gesteld aan de Debiteur.
9.19 Klant is verplicht om al het nodige te doen om de kredietwaardigheidstoets in haar bedrijfsprocessen te integreren, e.e.a. op aanwijzing en met assistentie van Billink, waardoor in ieder geval de factuur- en aflevergegevens volledig en juist aan de kredietwaardigheidstoets worden aangeleverd. Enige fouten in de integratie, bijvoorbeeld vanwege conflicterende plug-ins van andere partijen waarmee Klant een relatie heeft, zijn voor rekening van Klant en ontslaat Klant nimmer van deze verplichting.
9.20 Klant zal geen Debiteuren toegang bieden tot de betaalmethode van Billink indien zij reeds weet heeft, dan wel behoort te hebben, van de kredietonwaardigheid van de Debiteuren. Indien Klant met de webshop(s) waarin Billink is geïntegreerd, gebruik maakt van andere aanbieders van achteraf-betaalmethoden – of daaraan gelijk te stellen betaalmethoden – verplicht zij zich jegens Billink tot het minimaal gelijkwaardig of op gelijkwaardige wijze van aanbieden van de betaalmethode van Billink ten opzichte van de overige betaalmethoden, alsmede nimmer Billink te plaatsen in een zogenoemd ‘betaalfunnel’, waaronder dient te worden verstaan het – al dan niet geautomatiseerd – aanbieden van achteraf-betaalmethoden in een volgorde waarin de Debiteuren welke worden afgewezen door de kredietwaardigheidstoets van één (of meerdere) betaalmethode(n), vervolgens actief of passief worden doorverwezen naar (de kredietwaardigheidstoets van) Billink, waardoor Billink enkel – of in aanzienlijke mate – Debiteuren wordt aangeboden welke niet kredietwaardig worden bevonden door de kredietwaardigheidstoets van de andere achteraf-betaalaanbieder(s). Enige schade welke Billink hieruit ondervindt – zoals een groei in haar debiteurenrisico of een waardevermindering van de Vorderingen – dient Klant te vergoeden en geeft Billink het recht – doch niet de plicht – om de aangekochte Vorderingen aan Klant te retrocederen. Indien Billink een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat een betaalfunnel door Klant wordt gebruikt, verleent Klant Billink alle inzichten en toegang welke nodig zijn voor Billink of een onafhankelijke auditor om dit te verifiëren.
Artikel 10 – Disputen
10.1 Indien een Debiteur bij Klant een Dispuut opwerpt met betrekking tot aan Billink overgedragen Vordering, dan dient de Klant Billink hiervan direct na bekendwording schriftelijk in kennis te stellen en daarbij binnen twee (2) werkdagen gemotiveerd aan te geven of en in hoeverre zij de redenen van het Dispuut gegrond acht. De Klant zal eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de Debiteur direct en op adequate wijze (doen) verhelpen. Deze verplichting en de daaraan gerelateerde termijnen gelden ook indien het Dispuut enkel aan Billink wordt kenbaar gemaakt en Billink deze vervolgens doorstuurt naar Klant.
10.2 In geval van een Dispuut kan Billink een reservering op de Koopsom treffen. Na oplossing van het Dispuut – e.e.a. ter beoordeling van Billink – valt de reservering vrij en wordt de incasso van de Vordering hervat. Indien een Dispuut niet wordt opgelost heeft Billink conform hetgeen bepaald in artikel 11 het recht de Vordering te retrocederen en haar kosten aan Klant te factureren. Billink is gerechtigd om te anticiperen op Disputen en – zorgvuldigheid in acht houdende – preventief reserveringen te treffen.
10.3 Indien Billink constateert dat – naar het oordeel van Billink – bij een onevenredig of onverwacht groot deel van de Vorderingen – dan wel van één of meerdere delen of categorieën van de Vorderingen – sprake is van een Dispuut, dan wel de aard van Disputen daartoe voldoende ernst hebben of dat Klant niet voldoet aan één van haar in artikel 9 vastgelegde verplichtingen, komt Billink het recht toe om de voorwaarden en tarieven van de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, de werkzaamheden op te schorten, reserveringen te treffen of de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet het recht van Billink om Klant te factureren voor de inzake deze Disputen gemaakte kosten en eventuele (reputatie)schade.
10.4 Billink kan van Klant vereisen dat zij disputen afhandelt middels een door Billink aan te wijzen methode, zoals een API koppeling, online klantenserviceomgeving of andere wijze. Versie: 3 september 2018

Klant is in dat geval gehouden om zich te conformeren aan dit verzoek, e.e.a. met een
redelijke termijn voor de aanpassing van haar processen om aan dit vereiste te voldoen.
Artikel 11 – Eisen aan de Vorderingen en retrocessie
11.1 Billink draagt het debiteurenrisico van een Vordering, in die zin dat zij gehouden is tot aankoop van de Vordering en betaling op de wijze en onder de voorwaarden als gesteld in deze Samenwerkingsovereenkomst, indien sprake is van een Vordering:
12.4 Billink is gerechtigd haar dienstverlening, betalingsverplichting of iedere andere verplichting onmiddellijk op te schorten indien zij een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat haar dienstverlening door Debiteuren, (on)bekende derde partijen, door Klant zelf of door aan Klant gelieerde partijen of leveranciers wordt misbruikt voor frauduleuze (rechts)handelingen, zonder dat zij jegens Klant in verzuim of schadevergoedingsplichtig geraakt.
12.5 Billink zal in een geval zoals omschreven in 12.4 naar redelijkheid trachten om de opschorting ongedaan te maken of te beperken, doch is bevoegd deze opschorting te verlengen met de periode dat Klant zich niet voldoende inspant om alle hiervoor door Billink benodigde gegevens en/of medewerking aan Billink of door Billink aangewezen derden te verstrekken.
Artikel 13 – Duur Samenwerkingsovereenkomst en opzegging
13.1 De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd totdat de Samenwerkingsovereenkomst door één der partijen schriftelijk is opgezegd.
13.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen. Opzegging dient te geschieden per e-mail of aangetekende brief. Een opzegging door Klant wordt geacht te hebben geschied op de dag dat Billink de opzegging heeft bevestigd.
13.3 Partijen zullen na opzegging of beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst zo spoedig mogelijk tot afwikkeling van wederzijdse rechten en verplichtingen overgaan en elkaar daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen. Tijdens deze afwikkelingsperiode blijven de bepalingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst onverminderd van kracht.
13.4 Billink is gerechtigd om haar zijde van de financiële afwikkeling conform artikel 13.3 met een periode van 90 dagen op te schorten, ingaande de dag van de opzegging, danwel de dag van de laatste aan Billink aangeboden Vordering.
13.5 In afwijking van hetgeen bepaald in 13.4 is Billink gerechtigd om haar financiële afwikkeling op te schorten en reserveringen te treffen tot een periode van 12 maanden – dan wel een naar aanleiding van de omstandigheden van het geval te bepalen redelijke termijn – indien zij een gerechtvaardigd vermoeden van massale retrocessie met betrekking tot de Vorderingen van Klant heeft.
Artikel 14 – Omzetbelasting
14.1 In geval van gebleken oninbaarheid van een Garantie-order vordert Billink de inbegrepen BTW terug van de Belastingdienst. In overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 3.4 van deze Samenwerkingsovereenkomst is het Klant niet toegestaan om BTW terug te vragen van de Belastingdienst over Vorderingen welke zij reeds heeft gecedeerd aan Billink, nu dit recht aan Billink toebehoort.
14.2 Indien Billink bij oninbaarheid van een Garantie-order constateert dat Klant reeds de inbegrepen BTW heeft teruggevraagd bij de Belastingdienst, brengt Billink de inbegrepen BTW ten laste van de Afrekening met de Klant.
14.3 Als oninbaar worden beschouwd facturen die tenminste 180 dagen zijn vervallen en niet (volledig) zijn voldaan. Indien alsnog wordt voldaan, vergoedt Billink de Klant de conform lid 2 reeds in rekening gebrachte BTW.
Artikel 15 – Diversen
15.1 Billink zal de Gegevens van Debiteuren mede gebruiken voor haar credit management doeleinden, voor het inwinnen, verzamelen en bewerken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de kredietwaardigheid en het benaderen van Debiteuren voor marketingdoeleinden van Billink en de bij haar aangesloten handelspartners. Deze bevoegdheid komt mede toe aan een derde aan wie de Vorderingen door Billink kunnen worden overgedragen.
15.2 Billink is niet aansprakelijk voor enige schade door verlies, verminking, mutatie(s), het niet (volledig) ontvangen van en/of gebruik door onbevoegden van gegevensbestanden of gedeelten daarvan, welke optreedt tijdens, bij of na aanlevering van Gegevens door de Klant aan Billink of door Billink aan de Klant, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Billink.
15.3 Billink draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot welke schade van wederpartijen van de Klant en/of derden dan ook, indien deze schade veroorzaakt wordt door de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst. De Klant vrijwaart Billink voor elke aanspraak van wederpartijen van de Klant of derden voortvloeiende uit de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst.
15.4 In geval van aansprakelijkheid van Billink is deze beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.
15.5 Billink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld.
15.6 Billink kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, vermindering van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige ander type van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van grote schulden en het niet kunnen verlagen van grote schulden, wordt niet vergoed.
15.7 In geval van overmacht is Billink niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Onder overmacht dient, naast de prevalerende rechtsopvatting, te worden verstaan: elke van de wil van Billink onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, geweldsincidenten, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Billink of dat van door haar ingeschakelde derden.
15.8 In het geval dat Klant één of meerdere van haar uit deze Samenwerkingsovereenkomst of aan deze Samenwerkingsovereenkomst gerelateerde verplichtingen jegens Billink toerekenbaar en/of opzettelijk niet of niet afdoende nakomt en deze tekortkoming na ingebrekestelling of sommatie niet tijdig wordt gezuiverd, dan wel deze tekortkoming naar het oordeel van Billink niet – of niet langer – voor zuivering vatbaar is en derhalve geen ingebrekestelling of sommatie zijdens Billink is vereist, verbeurt Klant aan Billink een boete ten hoogte van € 5.000,- per incident, per dag dat deze voortduurt, met een
a.
b. c. d.
e. f. g.
h.
i.
j. k.
l. m.
n.
o. p.
q. r. s.
waarvoor een rechtsgeldige (koop)overeenkomst is gesloten en de Goederen zijn behouden door de Debiteur dan wel de Diensten niet zijn gereclameerd;
op een Debiteur die door Billink is geaccepteerd;
waarvan de Debiteur bekwaam is rechtshandelingen te verrichten;
die gespecificeerd kan worden en met relevante bescheiden, waaronder in ieder geval minimaal dienen te worden verstaan: orderbevestiging, factuur, de koopovereenkomst en het door de Debiteur – of een vooraf aangewezen en door Billink als betrouwbaar geachte pakketontvanger – getekende ontvangstbewijs, afleverbewijs, track-n-trace of door Billink daar aan gelijk geachte digitale of fysieke bewijzen welke de goede ontvangst door de Debiteur van de Goederen of Diensten buiten enige twijfel aantonen, aantoonbaar kan worden gemaakt;
waarvan door de Klant alle Gegevens en bescheiden ter beschikking zijn gesteld, zowel tijdens de kredietwaardigheidstoets als na het ontstaan van de order; waarvan de order- of factuurgegevens na toetsing van kredietwaardigheid nimmer zijn gewijzigd;
die op grond van de overeenkomst tussen Debiteur en Klant overdraagbaar en voor cessie vatbaar is en waar de Debiteur adequaat geïnformeerd wordt over de rol van Billink, onder welke informatievoorziening ten minste een verwijzing en terhandstelling van de Achteraf Betaalvoorwaarden van Billink en de conform artikel 8.7. aangepaste algemene voorwaarden van Klant zelve dient te worden verstaan; waarover door een Debiteur geen Dispuut of andersoortige betwisting is opgeworpen en geen sprake is van een verboden handelspraktijk of schending van enige andere consument beschermende wet;
op een ten tijde van sluiten van de Koopovereenkomst in Nederland gevestigde/woonachtige en in het de Basisregistratie Personen ingeschreven Debiteur, behoudens een mogelijk geaccepteerde Belgische Debiteur;
op een Debiteur die geen beroep op verrekening of schuldvergelijking toekomt;
op naar het oordeel van Billink niet aan de Klant gelieerde rechtspersonen, personenvennootschappen of natuurlijke personen;
op een Debiteur die voorafgaand de overdracht door Billink kredietwaardig is bevonden;
op een Debiteur waarvan geen sprake is van limietoverschrijding of limietintrekking voordat de levering van de Goederen of Diensten door de Klant aan de Debiteur is aangevangen;
die voldoet aan de Billink Voorwaarden – en de bijlagen bij – de Samenwerkingsovereenkomst;
waarvan geen sprake is of gerechtvaardigd vermoeden bestaat van fraude;
welke niet middels koppelverkoop of een – naar het oordeel van Billink – gelijksoortige wijze tot stand is gekomen;
waarbij de Debiteur niet wordt gevraagd om akkoord te gaan met kernbedingen middels acceptatie van algemene (leverings)voorwaarden, actievoorwaarden of dergelijke documenten;
waarbij de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de facturatie door Billink niet langer is dan 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door Partijen een afwijkende termijn is overeengekomen en
waarbij het factuuradres en het afleveradres identiek zijn en ongewijzigd zijn gebleven, zowel voorafgaand als na de kredietwaardigheidstoets en het leveren van de order.
11.2 Indien een Vordering op enig moment niet (meer) voldoet aan de vereisten uit lid 1 van dit artikel, is Billink gerechtigd de Vordering aan de Klant te retrocederen (aan de Klant terug over te dragen) en/of een reservering te maken op de Koopsom voor de individuele Vordering en Vorderingen waarvan Billink vermoedt dat deze gelijkwaardige gebreken vertonen.
11.3 Retrocessie vindt direct na bekendwording plaats. De Klant koopt deze Vorderingen nu voor alsdan en aanvaardt deze in eigendom. De Klant verleent Billink hiertoe, voor zover nodig, een onherroepelijke volmacht. De Vorderingen worden door Billink digitaal aan de Klant opgegeven. De Koopsom van deze Vorderingen is gelijk aan de Koopsom voor de cessie, verminderd met een vergoeding van door Billink geleden renteverlies en door haar betaalde kosten waaronder tevens begrepen deurwaarders- en gerechtskosten). Betaling van de Koopprijs wordt verwerkt in de Afrekening.
11.4 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een (eventueel door Partijen te ondertekenen) akte van retrocessie en met recht op mededeling van de retrocessie door een der Partijen aan de Debiteur van de Vordering, onder vermelding dat bevrijdende betaling slechts mogelijk is aan de Klant. De Klant verstrekt Billink hierbij een onherroepelijke volmacht om namens de Klant rechtsgeldig aktes van retrocessie en computerprints te ondertekenen. De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van retrocessie gehechte bijlage. Billink zal hierbij de gronden van retrocessie vermelden. De in het vorige artikel bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van de wet.
11.5 Indien Billink voorafgaand aan de koop van de Vordering constateert dan wel vermoedt dat aan één of meerdere van de vereisten van 11.1 niet kan worden voldaan, is zij niet gehouden om de Vorderingen van Klant over te nemen. Het kopen van een Vordering houdt echter nimmer een erkenning in dat aan de vereisten van 11.1 is voldaan of dat Billink afstand doet van haar rechten om tot retrocessie over te gaan.
Artikel 12 – Verrekening, opschorting
12.1 Billink kan bedragen welke Klant aan haar is verschuldigd verrekenen met gelden welke zij namens Klant houdt danwel in de toekomst zal houden, doch is hier nimmer toe verplicht of gehouden, noch kan Klant hier enige rechten aan ontlenen.
12.2 Billink is gerechtigd een (betalings-)verplichting uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten, indien de Klant niet of niet volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst heeft voldaan
12.3 Hetgeen bepaald in 12.2. is niet van toepassing op de verplichting van partijen om informatie uit te wisselen, welke onverminderd van kracht blijft.
Versie: 3 september 2018

maximum boete van € 250.000,- zonder dat zijdens Klant enig recht op verrekening
bestaat, behoudens expliciete schriftelijke instemming zijdens Billink daartoe.
15.9 Hetgeen bepaald in 15.8 laat het recht zijdens Billink om een aanvullende vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade van Klant te vorderen en alle overige
rechten van Billink tot nakoming, ontbinding en dergelijken onverlet.
15.10 Het niet strikt afdwingen van de nakoming van één of meerdere bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst laat de gelding van de Samenwerkingsovereenkomst onverlet en kan Billink nimmer worden tegengeworpen indien zij op een later moment of in een ander geval alsnog nakoming van de bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst vordert van Klant of zich beroept op haar toekomende
rechten.
15.11 Ten einde de naleving van wet-, regelgeving en de Billink Voorwaarden te controleren,
heeft Billink het recht om al haar activiteiten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten en een compliance-onderzoek in te stellen naar Klant en haar activiteiten, zowel binnen als buiten de samenwerking met Billink. Klant verbind zich middels het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst tot medewerking en het naar waarheid verschaffen van informatie en antwoorden op de vragen van de Compliance afdeling van Billink.
15.12 De Samenwerkingsovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door een door Partijen gezamenlijk ondertekend geschrift, tenzij Billink bij wet of overheidsregeling tot wijziging is of wordt verplicht of een wijziging volgt uit een bepaling van de Billink Voorwaarden, in welk geval de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door Billink kan worden gewijzigd.
15.13 De Samenwerkingsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de Samenwerkingsovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een zodanige forumkeuze uitsluit.
Versie: 3 september 2018

Billink Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
Billink Voorwaarden
het onderhavige document, welke als bijlage is gebonden aan de
Samenwerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
de (factoring)overeenkomst tussen Klant en Billink waarvan onderhavig
document deel uit maakt als bijlage
Debiteur / Consument
degene die zich jegens de Klant heeft verbonden om de Vordering te
betalen.
Debiteurenportefeuille
ander met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde en Billink toekomende rechten op
opschorting, reservering of verrekening.
5.2 Uitbetaling van de Koopsom voor niet-Garantie-orders vindt plaats de eerste week
volgende op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur. Zijdens Klant bestaat geen recht op uitbetaling van de Koopsom indien geen betaling wordt ontvangen door Billink.
5.3 Of een Vordering dient te worden beschouwd als een Garantie-order of een niet-Garantie- order is afhankelijk van hetgeen overeengekomen middels Samenwerkingsovereenkomst, het acceptatiebeleid conform artikel 11 en de door Billink uitgevoerde kredietwaardigheidstoets.
Artikel 6 – Limiet en acceptatie
6.1 Voor Debiteuren gelden limieten op de hoogte van de facturen of totaliteit aan facturen welke Billink per Debiteur dekt. Indien Billink meent dat een Debiteur niet toegelaten kan worden tot achteraf betalen met Billink, bijvoorbeeld – doch daartoe niet gelimiteerd – omdat het factuurbedrag of totaal aan factuurbedragen te hoog is of Debiteur daarvoor niet kredietwaardig is, kunnen partijen deze order aanduiden als een niet-Garantie-order en zal Billink het betalingsrisico met betrekking tot de Debiteur niet van Klant overnemen, doch enkel facturatie en debiteurenbeheer verzorgen.
Artikel 7 – Negatieve afrekening
7.1 Indien Billink de Klant te veel heeft betaald, danwel uit welke andere hoofde een bedrag van Klant te vorderen heeft, zal zij de Klant hiervoor factureren met een betalingstermijn van veertien (14) dagen. De Klant is in het geval dat zij inzake haar betalingsverplichting in verzuim raakt, aan Billink vergoeding van 1% rente verschuldigd per maand(deel) dat de betaling uitblijft.
7.2 Hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel laat onverlet het recht van Billink om een verrekening toe te passen met gelden welke zij – uit welke hoofde dan ook – voor of namens Klant houdt.
Artikel 8 – Kennisgeving aan Billink en Debiteur door Klant
8.1 De Vorderingen worden real-time digitaal door de Klant aan Billink opgegeven via de beschikbaar gestelde API koppeling danwel middels een andersoortige digitale integratie. De Klant dient de Vorderingen adequaat in haar administratie te verwerken en zal Billink alle bij haar aanwezige bescheiden met betrekking tot de Vorderingen (waaronder onder meer overeenkomsten en getekende afleverbewijzen en/of getekende track-n-trace bewijzen) binnen twee (2) weken – of zoveel eerder als door Billink vereist – na een verzoek daartoe aan Billink toezenden. De Klant garandeert Billink dat zij in het bezit is van de getekende afleverbewijzen en/of track-n-trace bewijzen met betrekking tot de Vorderingen, tenzij schriftelijk expliciet anders door Partijen is overeengekomen.
8.2 Indien een Debiteur van een overgedragen Vordering een betaling aan de Klant doet, dan dient de Klant Billink daarvan per ommegaande, doch in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na bekendwording, mededeling te doen. Het ontvangen bedrag zal Billink in de afrekening verwerken.
8.3 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van een niet geldig en/of niet bestaand e-mailadres en/of telefoonnummer van een Debiteur van een aan Billink aangeleverde Vordering.
8.4 De Klant dient Billink direct na bekendwording melding te doen van (vermoedelijke) fraude van een bij de Klant geplaatste order en/of een reeds door haar aan Billink aangeleverde Vordering.
8.5 In geval van fraude ter zake van een aan Billink aangeleverde Vordering zal door Klant – en indien prudent, door Billink – aangifte dienen te worden gedaan bij de relevante autoriteiten (lees: politie). Billink en haar eventuele rechtsopvolgers zijn ten allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de relevante autoriteiten, Debiteuren van Vorderingen of anderzijds betrokkenen bij frauduleuze Vorderingen, ongeacht of Billink aangifte heeft gedaan.
8.6 Indien de Klant ter zake van de Vorderingen zelf facturen verstuurt dan zal zij de navolgende tekstregels aan haar facturen toevoegen, onder vermelding van uitsluiting van enige andere betalingsmogelijkheid:
“Het recht om deze factuur te innen is overgedragen (gecedeerd) aan Billink B.V. U kunt daarom uitsluitend bevrijdend betalen aan Billink B.V. door binnen [AANTAL] dagen [BEDRAG] over te boeken op rekening [REKENINGNUMMER] ten name van Billink B.V. te Rotterdam onder vermelding van [BETALINGSKENMERK]”
8.7 De Klant zal middels haar algemene voorwaarden – danwel middels andere uitingen – aan de Debiteur de volgende mededeling doen:
“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die [NAAM WEBSHOP/KLANT] die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u gekozen aanbieder”
Tevens zal de Klant de volgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden, disclaimer of gelijksoortige uitlating:
“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan
Dispuut
Gegevens Goederen Diensten
Koopsommen Nevenrechten
Vordering
Garantie-order
de Vorderingen die de Klant heeft op Debiteuren voortvloeiende uit de verkoop van Goederen via haar website of applicatie
de (gedeeltelijke) non betaling van een Vordering, voortvloeiend uit een door of namens de Klant aan de Debiteur verstrekte creditnota en/of door de Debiteur al dan niet terecht gestelde geschillen omtrent de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de Klant van de tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst, onder meer omtrent prijzen, omvang en kwaliteit van de geleverde zaken en/of verrichte diensten, omtrent weigering of verlies van of schade aan geleverde zaken dan wel omtrent enige andere tussen Debiteur en de Klant gesloten overeenkomst
bedrijfs- en persoonsgegevens over de Klant en haar Debiteuren
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde zaken.
de door de Klant ten behoeve van de Debiteur geleverde service, werkzaamheden of andersoortige dienstverlening.
de door Billink aan de Klant verschuldigde koopprijs voor de Vorderingen de rechten als genoemd in artikel 6:142 van het Burgerlijk Wetboek alsmede alle overige aan de Vordering(en) verbonden rechten, waaronder de op grond van de wet dan wel de tussen de Klant en Debiteur geldende algemene voorwaarden door de Debiteur verschuldigde rente en (buiten) (gerechtelijke) (incasso)kosten
een vordering behorende tot de Debiteurenportefeuille welke Billink door middel van een akte van cessie conform de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van de Klant heeft gekocht en in eigendom heeft aanvaard
de Vordering waarvan Billink zich – onder voorwaarden – jegens Klant verbindt tot uitbetaling, ongeacht of deze daadwerkelijk door Debiteur (volledig) wordt betaald. Vorderingen waarvoor de garantie niet is overeengekomen worden gedefinieerd als niet-Garantie-orders.
Artikel 2 – Inhoud Samenwerkingsovereenkomst
2.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op bestaande en toekomstige Vorderingen van de Klant op natuurlijke of rechtspersonen die (zullen) voortvloeien uit de verkoop van Goederen of Diensten via de Webwinkel(s) van Klant.
2.2 De Klant zal vanaf de datum van ingang van deze Samenwerkingsovereenkomst al haar Vorderingen, die enkel betrekking hebben op de betaalmethode ‘achteraf betalen met Billink’ – dan wel een door Partijen daaraan gelijk gestelde betaalmethode – aan Billink verkopen en in eigendom overdragen. Billink is bereid om deze Vorderingen, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Samenwerkingsovereenkomst, te kopen en in eigendom te aanvaarden.
2.3 Deze Samenwerkingsovereenkomst kan door Partijen worden aangevuld of van worden afgeweken middels een door Partijen overeengekomen addendum. Bij conflicten zullen de bepalingen van het jongste addendum prevaleren, doch enkel indien de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst of oudere addendum niet meer specifiek op de situatie betrekking hebben dan het addendum.
Artikel 3 – Koop, verkoop en levering
3.1 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een door Partijen te ondertekenen akte van cessie en – indien sprake is van een stille cessie – registratie van de akte bij de Belastingdienst, met het recht van Billink om de cessie aan de Debiteur van de Vordering mede te delen.
3.2 De Klant verstrekt Billink middels het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst hierbij een onherroepelijke volmacht om namens Klant rechtsgeldig aktes van cessie – stil of openbaar – en computerprints te ondertekenen, de akte en de Samenwerkingsovereenkomst te registeren bij de Belastingdienst en deze eventueel mede te delen aan Debiteuren van Vorderingen. Billink is op haar beurt gerechtigd deze volmacht aan derden te verlenen.
3.3 De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van cessie gehechte bijlage c.q. computerprint. De in het vorige lid bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van artikel 3:94 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
3.4 Bij overdracht van de Vorderingen zullen alle Nevenrechten van rechtswege op Billink overgaan.
Artikel 4 – Koopsom, factorloon, kosten toetsing kredietwaardigheid
4.1 De Koopsom van de Vorderingen bedraagt 100 % van het nominale bedrag van de Vorderingen, verminderd met door de Klant aan Billink verschuldigde kosten. De kosten staan op de Samenwerkingsovereenkomst weergegeven onder het kopje ‘TARIEVEN BILLINK’, doch kunnen middels schriftelijk addendum op een alternatieve wijze worden overeengekomen.
Artikel 5 – Uitbetaling
5.1 Uitbetaling van de Koopsom voor Garantie-orders vindt plaats in de eerste week volgende
op de volledige betaling van de openstaande nominale Vordering door de Debiteur, doch uiterlijk de eerstvolgende week volgende op 90 dagen na factuurdatum, ongeacht of de Debiteur op dat moment de nominale Vordering nog niet (volledig) heeft betaald, een en
Versie: 3 september 2018

Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
8.8 Tevens zal de Klant de hiernavolgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden of gelijksoortige uitlating voor Belgische klanten:
De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet- betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
8.9 Indien Billink meent dat (vernieuwde) wetgeving of voornemens daartoe, jurisprudentie, brancheregels of zogenoemde ‘best practices’ aanleiding geven tot het wijzigen van algemene voorwaarden, privacy statements of andersoortige uitlatingen jegens Debiteuren, is Klant verplicht om aan de aanwijzingen daaromtrent van Billink gehoor te geven en op te volgen. Billink zal bij deze aanwijzingen jegens Klant de nodige zorgvuldigheid, de belangen van Klant en een redelijke termijn in acht nemen.
8.10 Klant dient gehoor te geven aan aanwijzingen van Billink ten aanzien van de wijze en mate waarop de logo’s en andersoortige verwijzingen naar Billink worden weergegeven.
Artikel 9 – Rechten en verplichtingen
9.1 Billink is verplicht de Vorderingen vanaf het moment van levering daarvan adequaat in haar administratie te verwerken.
9.2 Billink informeert de Klant schriftelijk met betrekking tot de Afrekening op wekelijkse basis. De Klant heeft na ontvangst van de Afrekening gedurende 14 dagen de gelegenheid schriftelijk te reclameren. Na afloop dient deze informatie als bewijs, behoudens tegenbewijs.
9.3 Billink is met ingang van de datum waarop de Vorderingen aan haar worden geleverd, gerechtigd de Vorderingen in naam van de Klant, in eigen naam of in naam van een derde aan wie Vorderingen zijn overgedragen door alle middelen rechtens te innen. Alle door Billink te maken kosten komen voor haar rekening.
9.4 Bij de inning van de Vorderingen is Billink gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten conform de wet bij de Debiteur in rekening te brengen, welke incassokosten aan Billink zullen toekomen.
9.5 Bij het innen van de Vorderingen zullen Partijen zich onthouden van elke maatregel of actie die de goede naam van Partijen zou kunnen aantasten en/of die in strijd is met de wet.
9.6 Partijen staan jegens elkaar er voor in dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen naleven.
9.7 Partijen zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om de Gegevens tegen inbreuken van derden te beschermen met inachtneming van hetgeen hierover verder in deze Samenwerkingsovereenkomst is bepaald.
9.8 Het is Billink toegestaan om de aan haar overgedragen Vorderingen geheel of gedeeltelijk aan een derde ter beheer en/of inning uit handen te geven en/of aan een derde in eigendom over te dragen en/of aan een derde te verpanden en in verband daarmee Gegevens aan die derde ter beschikking te stellen.
9.9 Billink zal van de in het vorige lid bedoelde derde bedingen dat deze zich zal onthouden van elke maatregel en/of actie als bedoeld in lid 5 van dit artikel en dat zij de AVG zal naleven.
9.10 Billink is gerechtigd haar bevoorschotting met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Klant haar verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, alsmede in gevallen van fraude door de Klant of een gerechtvaardigd vermoeden daarvan zijdens Billink.
9.11 Indien aanpassing in de rentetarieven, porto tarieven en bankkosten, de kwaliteit van de aangeboden Vorderingen, het algemene betaalgedrag van de Debiteuren, een wijziging in wet- of regelgeving, danwel een andere (bedrijfs)economische aangelegenheid daartoe aanleiding geeft is Billink gerechtigd haar vergoeding, bevoorschotting en uitbetalingstermijn daarop aan te passen. De tariefswijziging zal gelden voor alle Vorderingen die veertien (14) dagen na de aangekondigde tariefswijziging aan Billink worden aangeboden. Gedurende deze periode heeft de Klant het recht om de
Samenwerkingsovereenkomst met Billink te beëindigen. Billink zal de Klant schriftelijk in
kennis stellen van haar voornemen tot tariefsverhoging.
9.12 Klant is verplicht (sociale media) advertenties, commerciële- en reclame uitingen – zowel
digitaal als analoog – welke zij richt tot haar Debiteuren te administreren en te archiveren op een dusdanige wijze dat zij Billink inzicht kan verschaffen binnen twee (2) werkdagen dat Billink hierom verzoekt. Deze administratieplicht geldt voor minimaal twee (2) jaren, ingaande vanaf de laatste dag dat de advertentie is getoond en dient in ieder geval de exacte tekst, afbeeldingen, landingspagina (HTML of gelijkwaardig bestand) en looptijd van de advertenties te bevatten. Deze verplichting heeft enkel betrekking op advertenties welke actief waren in – of omstreeks – de ontstaansperiode van de Vorderingen welke aan Billink worden overgedragen.
9.13 Klant is verplicht een adequate klantenservice te houden en zich in te spannen dat Debiteuren bij haar terecht kunnen met hun vragen over de Goederen of Diensten. Bereikbaarheid middels telefoon dient minimaal Nederlandse kantooruren op werkdagen te zijn (9:00-16:00 Nederlandse tijd, maandag-vrijdag). Schriftelijke contactpogingen door Debiteuren dienen binnen drie (3) werkdagen te zijn verwerkt middels een bericht of telefonische actie richting Debiteur. Indien een actie richting Debiteur gevolgen heeft voor de Vordering, dient Klant Billink simultaan te informeren over de ondernomen acties.
9.14 Klant garandeert Billink dat haar website voldoet aan de aanbevelingen van de Checklist Verkoop Via Internet van de ACM, dan wel bij aanvang van de samenwerking met Billink zodanig zal worden ingericht binnen een door Partijen overeen te komen termijn.
9.15 Klant zal zich onthouden van oneerlijke handelspraktijken. Hieronder valt in ieder geval de schijn te wekken van proefbestellingen, testaankopen of actiepakketten, waarbij de betalingsverplichtingen pas ontstaan na het verloop van een zichttermijn op grond van de Wet Koop op Afstand of op grond van contract of ieder andersoortig handelen of niet- handelen door de Debiteur.
9.16 Klant garandeert Billink dat zij de bepalingen van de Wet Koop op Afstand naleeft en voldoet aan de notificatie- en informatieplichten welke deze bepalingen met zich meebrengen. Klant is verplicht – in ieder geval bij Nederlandse Debiteuren – een Nederlands retouradres te hanteren.
9.17 Klant dient Debiteur in de gelegenheid te stellen om, indien de Debiteur gebruikt maakt van het retourrecht uit hoofde van de Wet Koop op Afstand, een Nederlands retouradres aan te houden.
9.18 Klant is verplicht om de door haar gebruikte algemene voorwaarden welke op de Vorderingen betrekking hebben te archiveren en – op het eerste verzoek van Billink – te overleggen. Dit geldt eveneens voor de wijze waarop de algemene voorwaarden worden ter hand gesteld aan de Debiteur.
9.19 Klant is verplicht om al het nodige te doen om de kredietwaardigheidstoets in haar bedrijfsprocessen te integreren, e.e.a. op aanwijzing en met assistentie van Billink, waardoor in ieder geval de factuur- en aflevergegevens volledig en juist aan de kredietwaardigheidstoets worden aangeleverd. Enige fouten in de integratie, bijvoorbeeld vanwege conflicterende plug-ins van andere partijen waarmee Klant een relatie heeft, zijn voor rekening van Klant en ontslaat Klant nimmer van deze verplichting.
9.20 Klant zal geen Debiteuren toegang bieden tot de betaalmethode van Billink indien zij reeds weet heeft, dan wel behoort te hebben, van de kredietonwaardigheid van de Debiteuren. Indien Klant met de webshop(s) waarin Billink is geïntegreerd, gebruik maakt van andere aanbieders van achteraf-betaalmethoden – of daaraan gelijk te stellen betaalmethoden – verplicht zij zich jegens Billink tot het minimaal gelijkwaardig of op gelijkwaardige wijze van aanbieden van de betaalmethode van Billink ten opzichte van de overige betaalmethoden, alsmede nimmer Billink te plaatsen in een zogenoemd ‘betaalfunnel’, waaronder dient te worden verstaan het – al dan niet geautomatiseerd – aanbieden van achteraf-betaalmethoden in een volgorde waarin de Debiteuren welke worden afgewezen door de kredietwaardigheidstoets van één (of meerdere) betaalmethode(n), vervolgens actief of passief worden doorverwezen naar (de kredietwaardigheidstoets van) Billink, waardoor Billink enkel – of in aanzienlijke mate – Debiteuren wordt aangeboden welke niet kredietwaardig worden bevonden door de kredietwaardigheidstoets van de andere achteraf-betaalaanbieder(s). Enige schade welke Billink hieruit ondervindt – zoals een groei in haar debiteurenrisico of een waardevermindering van de Vorderingen – dient Klant te vergoeden en geeft Billink het recht – doch niet de plicht – om de aangekochte Vorderingen aan Klant te retrocederen. Indien Billink een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat een betaalfunnel door Klant wordt gebruikt, verleent Klant Billink alle inzichten en toegang welke nodig zijn voor Billink of een onafhankelijke auditor om dit te verifiëren.
Artikel 10 – Disputen
10.1 Indien een Debiteur bij Klant een Dispuut opwerpt met betrekking tot aan Billink overgedragen Vordering, dan dient de Klant Billink hiervan direct na bekendwording schriftelijk in kennis te stellen en daarbij binnen twee (2) werkdagen gemotiveerd aan te geven of en in hoeverre zij de redenen van het Dispuut gegrond acht. De Klant zal eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst met de Debiteur direct en op adequate wijze (doen) verhelpen. Deze verplichting en de daaraan gerelateerde termijnen gelden ook indien het Dispuut enkel aan Billink wordt kenbaar gemaakt en Billink deze vervolgens doorstuurt naar Klant.
10.2 In geval van een Dispuut kan Billink een reservering op de Koopsom treffen. Na oplossing van het Dispuut – e.e.a. ter beoordeling van Billink – valt de reservering vrij en wordt de incasso van de Vordering hervat. Indien een Dispuut niet wordt opgelost heeft Billink conform hetgeen bepaald in artikel 11 het recht de Vordering te retrocederen en haar kosten aan Klant te factureren. Billink is gerechtigd om te anticiperen op Disputen en – zorgvuldigheid in acht houdende – preventief reserveringen te treffen.
10.3 Indien Billink constateert dat – naar het oordeel van Billink – bij een onevenredig of onverwacht groot deel van de Vorderingen – dan wel van één of meerdere delen of categorieën van de Vorderingen – sprake is van een Dispuut, dan wel de aard van Disputen daartoe voldoende ernst hebben of dat Klant niet voldoet aan één van haar in artikel 9 vastgelegde verplichtingen, komt Billink het recht toe om de voorwaarden en tarieven van de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, de werkzaamheden op te schorten, reserveringen te treffen of de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet het recht van Billink om Klant te factureren voor de inzake deze Disputen gemaakte kosten en eventuele (reputatie)schade.
10.4 Billink kan van Klant vereisen dat zij disputen afhandelt middels een door Billink aan te wijzen methode, zoals een API koppeling, online klantenserviceomgeving of andere wijze. Versie: 3 september 2018

Klant is in dat geval gehouden om zich te conformeren aan dit verzoek, e.e.a. met een
redelijke termijn voor de aanpassing van haar processen om aan dit vereiste te voldoen.
Artikel 11 – Eisen aan de Vorderingen en retrocessie
11.1 Billink draagt het debiteurenrisico van een Vordering, in die zin dat zij gehouden is tot aankoop van de Vordering en betaling op de wijze en onder de voorwaarden als gesteld in deze Samenwerkingsovereenkomst, indien sprake is van een Vordering:
12.4 Billink is gerechtigd haar dienstverlening, betalingsverplichting of iedere andere verplichting onmiddellijk op te schorten indien zij een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat haar dienstverlening door Debiteuren, (on)bekende derde partijen, door Klant zelf of door aan Klant gelieerde partijen of leveranciers wordt misbruikt voor frauduleuze (rechts)handelingen, zonder dat zij jegens Klant in verzuim of schadevergoedingsplichtig geraakt.
12.5 Billink zal in een geval zoals omschreven in 12.4 naar redelijkheid trachten om de opschorting ongedaan te maken of te beperken, doch is bevoegd deze opschorting te verlengen met de periode dat Klant zich niet voldoende inspant om alle hiervoor door Billink benodigde gegevens en/of medewerking aan Billink of door Billink aangewezen derden te verstrekken.
Artikel 13 – Duur Samenwerkingsovereenkomst en opzegging
13.1 De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd totdat de Samenwerkingsovereenkomst door één der partijen schriftelijk is opgezegd.
13.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen. Opzegging dient te geschieden per e-mail of aangetekende brief. Een opzegging door Klant wordt geacht te hebben geschied op de dag dat Billink de opzegging heeft bevestigd.
13.3 Partijen zullen na opzegging of beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst zo spoedig mogelijk tot afwikkeling van wederzijdse rechten en verplichtingen overgaan en elkaar daartoe alle noodzakelijke medewerking verlenen. Tijdens deze afwikkelingsperiode blijven de bepalingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst onverminderd van kracht.
13.4 Billink is gerechtigd om haar zijde van de financiële afwikkeling conform artikel 13.3 met een periode van 90 dagen op te schorten, ingaande de dag van de opzegging, danwel de dag van de laatste aan Billink aangeboden Vordering.
13.5 In afwijking van hetgeen bepaald in 13.4 is Billink gerechtigd om haar financiële afwikkeling op te schorten en reserveringen te treffen tot een periode van 12 maanden – dan wel een naar aanleiding van de omstandigheden van het geval te bepalen redelijke termijn – indien zij een gerechtvaardigd vermoeden van massale retrocessie met betrekking tot de Vorderingen van Klant heeft.
Artikel 14 – Omzetbelasting
14.1 In geval van gebleken oninbaarheid van een Garantie-order vordert Billink de inbegrepen BTW terug van de Belastingdienst. In overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 3.4 van deze Samenwerkingsovereenkomst is het Klant niet toegestaan om BTW terug te vragen van de Belastingdienst over Vorderingen welke zij reeds heeft gecedeerd aan Billink, nu dit recht aan Billink toebehoort.
14.2 Indien Billink bij oninbaarheid van een Garantie-order constateert dat Klant reeds de inbegrepen BTW heeft teruggevraagd bij de Belastingdienst, brengt Billink de inbegrepen BTW ten laste van de Afrekening met de Klant.
14.3 Als oninbaar worden beschouwd facturen die tenminste 180 dagen zijn vervallen en niet (volledig) zijn voldaan. Indien alsnog wordt voldaan, vergoedt Billink de Klant de conform lid 2 reeds in rekening gebrachte BTW.
Artikel 15 – Diversen
15.1 Billink zal de Gegevens van Debiteuren mede gebruiken voor haar credit management doeleinden, voor het inwinnen, verzamelen en bewerken van informatie ten behoeve van het vaststellen van de kredietwaardigheid en het benaderen van Debiteuren voor marketingdoeleinden van Billink en de bij haar aangesloten handelspartners. Deze bevoegdheid komt mede toe aan een derde aan wie de Vorderingen door Billink kunnen worden overgedragen.
15.2 Billink is niet aansprakelijk voor enige schade door verlies, verminking, mutatie(s), het niet (volledig) ontvangen van en/of gebruik door onbevoegden van gegevensbestanden of gedeelten daarvan, welke optreedt tijdens, bij of na aanlevering van Gegevens door de Klant aan Billink of door Billink aan de Klant, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Billink.
15.3 Billink draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot welke schade van wederpartijen van de Klant en/of derden dan ook, indien deze schade veroorzaakt wordt door de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst. De Klant vrijwaart Billink voor elke aanspraak van wederpartijen van de Klant of derden voortvloeiende uit de uitvoering door de Klant van haar verplichtingen onder de Samenwerkingsovereenkomst.
15.4 In geval van aansprakelijkheid van Billink is deze beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.
15.5 Billink is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld.
15.6 Billink kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, vermindering van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige ander type van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van grote schulden en het niet kunnen verlagen van grote schulden, wordt niet vergoed.
15.7 In geval van overmacht is Billink niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Onder overmacht dient, naast de prevalerende rechtsopvatting, te worden verstaan: elke van de wil van Billink onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Samenwerkingsovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, geweldsincidenten, oproer, werkstaking, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Billink of dat van door haar ingeschakelde derden.
15.8 In het geval dat Klant één of meerdere van haar uit deze Samenwerkingsovereenkomst of aan deze Samenwerkingsovereenkomst gerelateerde verplichtingen jegens Billink toerekenbaar en/of opzettelijk niet of niet afdoende nakomt en deze tekortkoming na ingebrekestelling of sommatie niet tijdig wordt gezuiverd, dan wel deze tekortkoming naar het oordeel van Billink niet – of niet langer – voor zuivering vatbaar is en derhalve geen ingebrekestelling of sommatie zijdens Billink is vereist, verbeurt Klant aan Billink een boete ten hoogte van € 5.000,- per incident, per dag dat deze voortduurt, met een
a.
b. c. d.
e. f. g.
h.
i.
j. k.
l. m.
n.
o. p.
q. r. s.
waarvoor een rechtsgeldige (koop)overeenkomst is gesloten en de Goederen zijn behouden door de Debiteur dan wel de Diensten niet zijn gereclameerd;
op een Debiteur die door Billink is geaccepteerd;
waarvan de Debiteur bekwaam is rechtshandelingen te verrichten;
die gespecificeerd kan worden en met relevante bescheiden, waaronder in ieder geval minimaal dienen te worden verstaan: orderbevestiging, factuur, de koopovereenkomst en het door de Debiteur – of een vooraf aangewezen en door Billink als betrouwbaar geachte pakketontvanger – getekende ontvangstbewijs, afleverbewijs, track-n-trace of door Billink daar aan gelijk geachte digitale of fysieke bewijzen welke de goede ontvangst door de Debiteur van de Goederen of Diensten buiten enige twijfel aantonen, aantoonbaar kan worden gemaakt;
waarvan door de Klant alle Gegevens en bescheiden ter beschikking zijn gesteld, zowel tijdens de kredietwaardigheidstoets als na het ontstaan van de order; waarvan de order- of factuurgegevens na toetsing van kredietwaardigheid nimmer zijn gewijzigd;
die op grond van de overeenkomst tussen Debiteur en Klant overdraagbaar en voor cessie vatbaar is en waar de Debiteur adequaat geïnformeerd wordt over de rol van Billink, onder welke informatievoorziening ten minste een verwijzing en terhandstelling van de Achteraf Betaalvoorwaarden van Billink en de conform artikel 8.7. aangepaste algemene voorwaarden van Klant zelve dient te worden verstaan; waarover door een Debiteur geen Dispuut of andersoortige betwisting is opgeworpen en geen sprake is van een verboden handelspraktijk of schending van enige andere consument beschermende wet;
op een ten tijde van sluiten van de Koopovereenkomst in Nederland gevestigde/woonachtige en in het de Basisregistratie Personen ingeschreven Debiteur, behoudens een mogelijk geaccepteerde Belgische Debiteur;
op een Debiteur die geen beroep op verrekening of schuldvergelijking toekomt;
op naar het oordeel van Billink niet aan de Klant gelieerde rechtspersonen, personenvennootschappen of natuurlijke personen;
op een Debiteur die voorafgaand de overdracht door Billink kredietwaardig is bevonden;
op een Debiteur waarvan geen sprake is van limietoverschrijding of limietintrekking voordat de levering van de Goederen of Diensten door de Klant aan de Debiteur is aangevangen;
die voldoet aan de Billink Voorwaarden – en de bijlagen bij – de Samenwerkingsovereenkomst;
waarvan geen sprake is of gerechtvaardigd vermoeden bestaat van fraude;
welke niet middels koppelverkoop of een – naar het oordeel van Billink – gelijksoortige wijze tot stand is gekomen;
waarbij de Debiteur niet wordt gevraagd om akkoord te gaan met kernbedingen middels acceptatie van algemene (leverings)voorwaarden, actievoorwaarden of dergelijke documenten;
waarbij de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en de facturatie door Billink niet langer is dan 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door Partijen een afwijkende termijn is overeengekomen en
waarbij het factuuradres en het afleveradres identiek zijn en ongewijzigd zijn gebleven, zowel voorafgaand als na de kredietwaardigheidstoets en het leveren van de order.
11.2 Indien een Vordering op enig moment niet (meer) voldoet aan de vereisten uit lid 1 van dit artikel, is Billink gerechtigd de Vordering aan de Klant te retrocederen (aan de Klant terug over te dragen) en/of een reservering te maken op de Koopsom voor de individuele Vordering en Vorderingen waarvan Billink vermoedt dat deze gelijkwaardige gebreken vertonen.
11.3 Retrocessie vindt direct na bekendwording plaats. De Klant koopt deze Vorderingen nu voor alsdan en aanvaardt deze in eigendom. De Klant verleent Billink hiertoe, voor zover nodig, een onherroepelijke volmacht. De Vorderingen worden door Billink digitaal aan de Klant opgegeven. De Koopsom van deze Vorderingen is gelijk aan de Koopsom voor de cessie, verminderd met een vergoeding van door Billink geleden renteverlies en door haar betaalde kosten waaronder tevens begrepen deurwaarders- en gerechtskosten). Betaling van de Koopprijs wordt verwerkt in de Afrekening.
11.4 Koop, verkoop en levering van de Vorderingen vindt plaats door middel van een (eventueel door Partijen te ondertekenen) akte van retrocessie en met recht op mededeling van de retrocessie door een der Partijen aan de Debiteur van de Vordering, onder vermelding dat bevrijdende betaling slechts mogelijk is aan de Klant. De Klant verstrekt Billink hierbij een onherroepelijke volmacht om namens de Klant rechtsgeldig aktes van retrocessie en computerprints te ondertekenen. De Vorderingen zullen nader kunnen worden gespecificeerd in een aan de akte van retrocessie gehechte bijlage. Billink zal hierbij de gronden van retrocessie vermelden. De in het vorige artikel bedoelde opgave kan gelden als akte in de zin van de wet.
11.5 Indien Billink voorafgaand aan de koop van de Vordering constateert dan wel vermoedt dat aan één of meerdere van de vereisten van 11.1 niet kan worden voldaan, is zij niet gehouden om de Vorderingen van Klant over te nemen. Het kopen van een Vordering houdt echter nimmer een erkenning in dat aan de vereisten van 11.1 is voldaan of dat Billink afstand doet van haar rechten om tot retrocessie over te gaan.
Artikel 12 – Verrekening, opschorting
12.1 Billink kan bedragen welke Klant aan haar is verschuldigd verrekenen met gelden welke zij namens Klant houdt danwel in de toekomst zal houden, doch is hier nimmer toe verplicht of gehouden, noch kan Klant hier enige rechten aan ontlenen.
12.2 Billink is gerechtigd een (betalings-)verplichting uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten, indien de Klant niet of niet volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerkingsovereenkomst heeft voldaan
12.3 Hetgeen bepaald in 12.2. is niet van toepassing op de verplichting van partijen om informatie uit te wisselen, welke onverminderd van kracht blijft.
Versie: 3 september 2018

maximum boete van € 250.000,- zonder dat zijdens Klant enig recht op verrekening
bestaat, behoudens expliciete schriftelijke instemming zijdens Billink daartoe.
15.9 Hetgeen bepaald in 15.8 laat het recht zijdens Billink om een aanvullende vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade van Klant te vorderen en alle overige
rechten van Billink tot nakoming, ontbinding en dergelijken onverlet.
15.10 Het niet strikt afdwingen van de nakoming van één of meerdere bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst laat de gelding van de Samenwerkingsovereenkomst onverlet en kan Billink nimmer worden tegengeworpen indien zij op een later moment of in een ander geval alsnog nakoming van de bepalingen van deze Samenwerkingsovereenkomst vordert van Klant of zich beroept op haar toekomende
rechten.
15.11 Ten einde de naleving van wet-, regelgeving en de Billink Voorwaarden te controleren,
heeft Billink het recht om al haar activiteiten in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten en een compliance-onderzoek in te stellen naar Klant en haar activiteiten, zowel binnen als buiten de samenwerking met Billink. Klant verbind zich middels het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst tot medewerking en het naar waarheid verschaffen van informatie en antwoorden op de vragen van de Compliance afdeling van Billink.
15.12 De Samenwerkingsovereenkomst kan slechts worden gewijzigd door een door Partijen gezamenlijk ondertekend geschrift, tenzij Billink bij wet of overheidsregeling tot wijziging is of wordt verplicht of een wijziging volgt uit een bepaling van de Billink Voorwaarden, in welk geval de Samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door Billink kan worden gewijzigd.
15.13 De Samenwerkingsovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit de Samenwerkingsovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een zodanige forumkeuze uitsluit.